Uchwała Rady Nr XLIX/282/10 z dnia 2010-08-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.

Departament 9
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.
Data wydania 2010-08-16
Numer XLIX/282/10
UCHWAŁA NR XLIX/282/10
RADY Gminy Radziłów

z dnia  16 sierpnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.

 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 220 w związku z art. 216  ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) uchwala się co następuje:
§ 1. Postanawia się przekazać Powiatowi Grajewskiemu, środki finansowe z budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. w wysokości:
1) 37.315,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysiecy trzysta piętnaście złotych 00/100)
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823 B na odcinku od miejscowości Rydzewo - Pieniążek”.
§ 2. 1 Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 pkt 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Radziłów na 2010 r.
2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w odrębnych porozumieniach zawartych pomiędzy Gminą Radziłów a Powiatem Grajewskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-07