Uchwała Rady Nr XLIX/279/10 z dnia 2010-08-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.

w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.
Data wydania 2010-08-16
Numer XLIX/279/10

UCHWAŁA NR XLIX/279/10
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 16 sierpnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 220 w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się przekazać Powiatowi Grajewskiemu, środki finansowe z budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. w wysokości:

1) 100.000,00 zł (słownie: sto tysiecy złotych 00/100) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa – km 18 + 404 drogi powiatowej Nr 1834 B”.

§ 2. 1 Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 pkt 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Radziłów na 2010 r.

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w odrębnych porozumieniach zawartych pomiędzy Gminą Radziłów a Powiatem Grajewskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-07