Uchwała Rady Nr XLIX/278/10 z dnia 2010-08-16 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Samorządowej w Radziłowie

Departament 8
w sprawie w sprawie nadania Statutu Bibliotece Samorządowej w Radziłowie
Data wydania 2010-08-16
Numer XLIX/278/10

UCHWAŁA XLIX/278/10
RADY GMINY RADZIŁÓW 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Samorządowej w Radziłowie

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Rada Gminy Radziłów uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Bibliotece Samorządowej w Radziłowie Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/191/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Samorządowej w Radziłowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-07