Uchwała Rady Nr XXXIII/204/09 z dnia 2009-07-06

Data wydania 2009-07-06
Numer XXXIII/204/09

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,       Nr 162  poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 165, art.182, art.184  i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych       (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                531.000,00 zł
Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały                                               531.000,00 zł

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały                                                                                        6.000,00 zł
§ 4. Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na   2009 r.  zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów                                            14.677.631,00  zł
- plan wydatków                                                     18.009.883,00 zł

§ 6. Deficyt budżetowy  gminy  w wysokości 3.332.252,00 zł planuje pokryć się  pożyczką i kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-07-14

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-07-14

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-07-14