Uchwała Rady Nr XXXIII/201/09 z dnia 2009-07-06 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Radziłów

w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Radziłów
Data wydania 2009-07-06
Numer XXXIII/201/09

Na  podstawie  art. 87 ust. 3 i 4 ustawy  z  dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami  (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238,
poz. 2390, z 2006 r Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz, 875) art. 15 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172. poz. 1441 175, poz. 1457, i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Gminy Radziłów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Radziłów”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-07-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-07-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-07-09