Uchwała Rady Nr XLVII/268/10 z dnia 2010-06-24 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i komunalnego zakładu budżetowego

Departament 9
w sprawie w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i komunalnego zakładu budżetowego
Data wydania 2010-06-24
Numer XLVII/268/10

Uchwała Nr XLVII/268/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i komunalnego zakładu budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230/, oraz art. 266, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146/ uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze obejmuje:
  1. zestawienie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z podaniem wskaźnika realizacji,
  2. zestawienie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych z podaniem wskaźnika realizacji,
  3. zestawienie wykonania planów finansowych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
  4. zestawienie wykonania planów finansowych dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej
  5. zestawienie przychodów i rozchodów,
  6. część opisową w zakresie realizacji dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od wielkości planowanych i skutków mogących mieć wpływ na wykonanie budżetu rocznego.
 2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 sporządzane powinny być w formie tabelarycznej i zawierać porównanie do wielkości planowanych określonych w uchwale budżetowej, według stanu na dzień 30 czerwca.

§ 2

 1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządza się w szczegółowości nie mniejszej niż określona w niniejszej uchwale.
 2. Informację, o której mowa w ust. 1 sporządza się po raz pierwszy za I półrocze 2011 roku.

§ 3

 1. Zakres informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze obejmuje: 1) zestawienie przychodów i kosztów w szczegółowości ustalonego planu, sporządzane w formie tabelarycznej i zawierające porównanie do wielkości planowanych, według stanu na dzień 30 czerwca, 2) zestawienie zobowiązań i należności według stanu na dzień 30 czerwca, w tym wymagalnych, 3) część opisową w zakresie realizacji przychodów i kosztów ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od wielkości planowanych i skutków mogących mieć wpływ na wykonanie planu finansowego na koniec roku.

§ 4

 1. Zakres informacji o przebiegu wykonania planów finansowych komunalnego zakładu budżetowego za I półrocze obejmuje:
  1. zestawienie przychodów i kosztów w szczegółowości ustalonego planu, sporządzane w formie tabelarycznej i zawierające porównanie do wielkości planowanych, według stanu na dzień 30 czerwca,
  2. zestawienie zobowiązań i należności według stanu na dzień 30 czerwca,, w tym wymagalnych,
  3. część opisową w zakresie realizacji przychodów i kosztów ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od wielkości planowanych i skutków mogących mieć wpływ na wykonanie planu finansowego na koniec roku.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XL/197/06 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 sierpień 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziłów za I półrocze oraz informacji wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i komunalnego zakładu budżetowego. .

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jakubczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-16

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-16