Uchwała Rady Nr XLVII/265/10 z dnia 2010-06-24 zmieniająca uchwałę nr XLVI/263/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 20 maja 2010r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół , przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Radziłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLVI/263/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 20 maja 2010r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół , przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Radziłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Data wydania 2010-06-24
Numer XLVII/265/10

UCHWAŁA NR XLVII/265/10
RADY GMINY RADZIŁOW
z dnia 24 czerwca 2010 roku

zmieniająca uchwałę nr XLVI/263/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 20 maja 2010 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół , przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Radziłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póz. zm.) uchwala się, co następuje

§ 1
W uchwale Rady Gminy Radziłów nr XLVI/263/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół , przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Radziłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:
 
 1. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie nie mniej niż 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

 2. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie nie mniej niż 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

 3. § 7 otrzymuje brzmienie:
  Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

 4. § 8 otrzymuje brzmienie:

  Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-16

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-16