Uchwała Rady Nr XXIX/184/09 z dnia 2009-04-30 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów

w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów
Data wydania 2009-04-30
Numer XXIX/184/09

Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 124, poz. 1153, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, 269, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz. 791) Rada Gminy, po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok w wyniku przeprowadzonego głosowania udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów z tego tytułu.


§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania niniejszej uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-05-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-05-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-05-07