Uchwała Rady Nr XXIX/181/09 z dnia 2009-04-30 w sprawie udzielenia w 2009 r. dotacji z budżetu Gminy Radziłów

w sprawie w sprawie udzielenia w 2009 r. dotacji z budżetu Gminy Radziłów
Data wydania 2009-04-30
Numer XXIX/181/09

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568: zm: z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;zm: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;z 2003 r. Nr 80, poz. 71, Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, pow. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.), oraz § 7 ust. 1 i 2 Uchwały Rady Gminy Radziłów Nr VI/21/07 z dnia 20 marca 2007 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Radziłów w 2009 r. dotacji celowej w kwocie 15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) dla Parafii Rzymskokatolickiej w Słuczu
na roboty budowlane przy kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Słuczu, wpisanym do rejestru zabytków, polegające na wymianie pokrycia dachowego wieży wraz
z przyległościami, oraz obróbce gzymsów i przypór.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mordasiewicz Zbigniew

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-05-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-05-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-05-07