Uchwała Rady Nr XLIV/250/10 z dnia 2010-04-15 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013
Data wydania 2010-04-15
Numer XLIV/250/10

UCHWAŁA NR XLIV/250/10
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 15 kwietnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013 zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/122/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 23 kwietnia 2008r. wprowadza się następującą zmianę: Załącznik do uchwały, o której mowa wyżej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gmin Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-04-16

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-04-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-04-16