Uchwała Rady Nr XXVIII/177/09 z dnia 2009-03-25 w sprawie zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego

w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego
Data wydania 2009-03-25
Numer XXVIII/177/09

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Zaciągnąć kredyt termomodernizacyjny w kwocie 66.800,00 zł z przeznaczeniem
na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Słuczu”, do spłaty w 2009 roku.
     2. Wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy w terminie:
01 czerwca 2009 r. – 66.800,00 zł
    3. Ustanowić zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Spłata kredytu dokonywana będzie z dochodów własnych gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Gminy
Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-04-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-04-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-04-07