Uchwała Rady Nr XXVIII/169/09 z dnia 2009-03-25 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziłów

w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziłów
Data wydania 2009-03-25
Numer XXVIII/169/09

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Radziłów stanowiący załacznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/58/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia
2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziłów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-04-06

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-04-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-04-06