Uchwała Rady Nr XXVIII/168/09 z dnia 2009-03-25 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2009 rok

w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2009 rok
Data wydania 2009-03-25
Numer XXVIII/168/09

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)) oraz § 61 ust. 1 Statut Gminy Radziłów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/58/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2003 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziłów (Dz. U. W. P. Nr 7, poz. 179) uchwala się,  co następuję:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Radziłów na rok 2009 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-04-06

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-04-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-04-06