Uchwała Rady Nr XLIII/247/10 z dnia 2010-03-12 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów

Departament 9
w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów
Data wydania 2010-03-12
Numer XLIII/247/10

UCHWAŁA NR XLIII/247/10
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 12 marca 2010 roku

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz zasady przyznawania nagród, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół, dla których Gmina Radziłów jest organem prowadzącym.

§ 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2010 ruku, za wyjątkiem § 16 ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą obowiązywani od 01 kwietnia 2010 roku.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-03-19

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-03-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-03-19