Uchwała Rady Nr XVII/111/08 z dnia 2008-02-29 w sprawie udzielenia w 2008 roku dotacji z budżetu Gminy Radziłów

w sprawie w sprawie udzielenia w 2008 roku dotacji z budżetu Gminy Radziłów
Data wydania 2008-02-29
Numer XVII/111/08

Uchwała Nr XVII/111/08
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 lutego 2008 roku

 

w sprawie udzielenia w 2008 roku dotacji z budżetu Gminy Radziłów

 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zmiany z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218) oraz §7 ust. 1 i 2 Uchwały Rady Gminy Radziłów Nr VI/21/07 z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Radziłów w 2008 roku dotacji celowej w kwocie 20.000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) dla Parafii Rzymskokatolickiej
w Słuczu na roboty, polegające na wynianie dachu nawy głównej kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Słuczu, wpisanym do rejestru zabytków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27