Uchwała Rady Nr XVII/110/08 z dnia 2008-02-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Data wydania 2008-02-29
Numer XVII/110/08
 

Uchwała Nr XVII/110/08
Rady Gminy Radziłów
z dnia
29 lutego 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 124, poz. 1153, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art.182, art.184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, 269, poz.1420, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249,
poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                                     339.303,00 zł

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§2

 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały                                                           476.990,00 zł

 

 

§3

 

Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów
na 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§4

 

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem

Nr 3 do niniejszej uchwały                                                                              82.400,00 zł

 

 

§5

 

Zwiększa się  dotację podmiotowe dla gminnej instytucji kultury zgodnie  z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały                                                

 

§6

 

Wprowadza się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nie należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały                                                

§7

Zwiększa się  przychody  budżetu w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§8

 

 

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

§9

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów                                                                                           11.508.363,00 

- plan wydatków                                                                                            11.086.090,00 zł

 

 

§10

 

Nadwyżkę budżetu gminy  w kwocie 422.273,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów               i pożyczek.

 

 

§11

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1
do Uchwały XVII/110/08
                  
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 lutego 2008r

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA