Uchwała Rady Nr XVII/108/08 z dnia 2008-02-29 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013

w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013
Data wydania 2008-02-29
Numer XVII/108/08

Uchwała Nr XVII/108/08
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 lutego 2008 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,zmiana z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27