Uchwała Rady Nr XVII/107/08 z dnia 2008-02-29 w sprawie zmiany limitu wydatkó w na wieloletnie programy inwestycyjne

w sprawie w sprawie zmiany limitu wydatkó w na wieloletnie programy inwestycyjne
Data wydania 2008-02-29
Numer XVII/107/08

Uchwała Nr XVIi/107/08
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 lutego 2008 roku

 

w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z póżn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1. W limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ustalonym w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXX/146/05 Rady Gminy Radziłów z dnia 8 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. wprowadza się następującą zmianę:

Załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa wyżej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ZałącznikNr 1
do Uchwały Nr XVI/107/08
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 lutego 2008 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

 

 

 

L.p.

 

 

 

Program inwestycyjny-zadanie inwestycyjne

 

 

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

 

 

Łączne nakłady finansowe

/ zł/

 

 

Okres realizacji inwestycji/

Wysokość środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego /zł/

 

 

Środki z funduszy strukturalnych UE lub inne / zł/

1

Modernizacja i remont świetlic wiejskich w gminie Radziłów

 

Urząd Gminy

 

589.164,00

 

2006

 

202.827,00

 

386.337,00

2

Budowa sieci wodociągowej ze zwodociągowanych wsi do gospodarstw w zabudowie kolonijnej: Radziłów- Janowo- Borawskie- Brodowo- Czerwonki- Kramarzewo- Kownatki- Czerwonki- Słucz

 

 

 

Urząd Gminy

 

 

 

1.609.360,00

 

 

 

2006

 

 

 

402.341,00

 

 

 

1.207.019,00

3

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gm. Radziłów

 

 

Urząd Gminy

 

 

1.438.910,00

2005

31.000,00

 

2006

5.000,00

 

2007

893.320,00

141.410,00

2008

349.590,00

18.590,00

4

Remont oświetlenia drogowego na terenie gminy Radziłów

Urząd Gminy

560.010,00

2007

16.800,00

-

2008

543.210,00

-

5

Budowa boiska w miejscowości Słucz gmina Radziłów

Urząd Gminy

1.000.000,00

2008

340.000,00

660.000,00

6

Modernizacja parku w m. Radziłów

Urząd Gminy

1.000.000,00

2008-2009

500.000,00

500.000,00

Ogółem:

6.197.444,00

 

3.284.088,00

2.913.356,00

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27