Uchwała Rady Nr XVII/106/08 z dnia 2008-02-29 w sprawie opłaty miejscowej

w sprawie w sprawie opłaty miejscowej
Data wydania 2008-02-29
Numer XVII/106/08

Uchwała nr XVII/106/08
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 lutego 2008 roku

 

 

 

w sprawie opłaty miejscowej

 

na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,zmiana z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala
się co nastepuje:

 

§ 1. Ustala się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowości Sośnia Gmina Radziłów uznanej za posiadającą korzystne możliwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt w tych celach.

 

§ 2. Stawka opłaty miejscowej wynosi 2 zł za każdy dzień pobytu w miejscowości wymienionej w § 1 uchwały.

 

§ 3. Obowiązek uiszczania opłaty miejscowej powstaje z góry za cały deklarowany czas pobytu.

 

§ 4. 1. Zleca się pobór opłaty miejscowej podmiotom prowadzącym usługi w zakresie zapewnienia bazy lokalowej dla osob przebywających na terenie miejscowości Sośnia
w celach, o których mowa w § 1 uchwały.

 

2. Opłata miejscowa winna być wpłacona przez podmioty wymienione w ust. 1
na rachunek bankowy Urzedu Gminy Radziłów raz w kwartale, nie później niż do 10-tego pierwszego miesiąca następnego kwartału.

 

3. Wysokość wynagrodzenia za czynności inkasa wynosi 5% sumy pobranych kwot. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu inkasa następuje każdorazowo w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27