Uchwała Rady Nr VI/50/11 z dnia 2011-02-24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radziłów

w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radziłów
Data wydania 2011-02-24
Numer VI/50/11

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 215 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) Rada Gminy Radziłów uchwala, co nastepuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Radziłów w następującej wysokości: Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 700 zł (słownie: cztery tysiace siedemset złotych 00/100).

2. Dodatek funkcyjny w kwocie 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

3. Dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 1240 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych).

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/189/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 14 maja 2009 roku w sparwie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radziłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konopka 

Metryka strony

Udostępniający: Jankowska Krystyna

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-03-30

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-03-30

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-03-30