Uchwała Rady Nr XXXI/190/13 z dnia 2013-01-25 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
Data wydania 2013-01-25
Numer XXXI/190/13

UCHWAŁA NR XXXI/190/13
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 25 stycznia 2013 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2013 rok” stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-03-27