Uchwała Rady Nr XXVII/162/09 z dnia 2009-01-19 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina

Departament 9
w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina
Data wydania 2009-01-19
Numer XXVII/162/09

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, z 2008 r Nr 145, poz. 917 i Nr 247, poz. 1821)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość stawek i szczególowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępst, wysokość oraz zasady przyznawania nagród, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.  Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzinniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/162/09
Rady Gminy Radziłów
z dnia 19 stycznia 2009 roku

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia wstępne
§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
3) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.);
4) szkołach – rozumie się przez to publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla których gmina Radziłów jest organem prowadzącym;
5) organie prowadzącym – rozumie się przez to gminę Radziłów;
6) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej przez gminę Radziłów;
7) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły dla której organem prowadzącym jest gmina Radziłów;
8) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Radziłów;
9) nagrodach wójta – należy przez to rozumieć nagrody Wójta Gminy Radziłów;
10) nagrodach dyrektora – należy przez to rozumieć nagrody dyrektora szkoły;
11) funduszu nagród – należy przez to rozumieć specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
za ich ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
§ 2. 1. Regulamin określa:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat;
b) motywacyjnego;
c) funkcyjnego;
d) za warunki pracy;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;
4) zasady przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
- dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jes gmina Radziłów.
2. Wysokość i zasady przyznawania pozostałych składników wynagrodzeń nauczycieli określają przepisy ustawy i rozporządzenia.
ROZDZIAŁ 2
Dodatek za wysługę lat
§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat przyznawany w wysokości
i na warunkach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy, § 7 rozporządzenia oraz § 4 regulaminu.
§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi także za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
2. Dodatek za wysługę lat jest przyznawany:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło
od pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
4. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz jego wysokość określa:
1) Wójt Gminy – dla dyrektora szkoły;
2) dyrektor szkoły – dla nauczyciela.
ROZDZIAŁ 3
Dodatek motywacyjny
§ 5. Dodatek motywacyjny jest przyznawany nauczycielom stosownie do stopnia spełnienia warunków, o których mowa w §6 rozporządzenia oraz w §6 regulaminu, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
§ 6. Do warunków decydujących o przyznaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego należą:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskiwane przez uczniów znaczących osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach lub olimpiadach przedmiotowych,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami,
c) posiadanie rozpoznania środowiska wychowawczego uczniów, aktywne działanie
na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
d) prowadzenie działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznych;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do wykonywanie przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie swoich umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
c) dbałość o estetykę powierzonych opiece pomieszczeń szkolnych,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkolnej,
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
f) przestrzeganie obowiązującego porządku i dyscypliny pracy, a w szczególności czasu zajęć,
g) wyniki oceny pracy dokonanej w trybie art. 6a ustawy lub wyniku oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela;
3) zaangażowanie w realizacje zadań statutowych szkoły, a w szczególności:
a) organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) nawiązywanie i rozwijanie współpracy z rodzicami.
§ 7. Środki na dodatki motywacyjne przyznaje się w wysokości 5% kwoty planowanej
na wynagrodzenie zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
§ 8. 1. Kwota środków finansowych przeznaczona na dodatki motywacyjne w funduszu środków zaplanowanych na wynagrodzenia nauczycieli w budżetach poszczególnych szkół powinna wynosić 5% średniej obliczonej z minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaźnik procentowy jako wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się do 20%.
3. Kwota środków finansowych, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o kwotę środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla dyrektorów.
§ 9. 1. W ramach środków finansowych zaplanowanych na wypłatę dodatków motywacyjnych  w budżetach poszczególnych szkół dodatek motywacyjny przyznaje:
1) dyrektor szkoły – dla nauczyciela;
2) Wójt Gminy – dla dyrektora szkoły.
2. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
§ 10. Dodatek motywacyjny nie może być przyznany nauczycielowi:
1) który otrzymał ocenę pracy zawodowej niższą niż dobra do czasu dokonania kolejnej oceny;
2) który otrzymał karę dyscyplinarną – przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary;
3) za okres przebywania w stanie nieczynnym, na urlopie bezpłatnym, wychowawczym
lub urlopie dla poratowania zdrowia;
4) za okresy za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
ROZDZIAŁ 4
Dodatek funkcyjny
§ 11. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości:
1) dyrektorowi szkoły:
a) w szkole do 6 oddziałów – od 350 do 500 zł;
b) w szkole od 7 do 10 oddziałów – od 350 do 550 zł;
c) w szkole od 11 do 16 oddziałów – od 450 do 600 zł;
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących stanowiska,
o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę:
2) liczbę uczniów, oddziałów i podległych pracowników;
3) obciążenie obowiązkami wynikającymi z realizowania powierzonych zadań;
4) warunki organizacyjne szkoły.
§ 12. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi również z tytułu pełnienia funkcji:
1) opiekuna stażu w wysokości 30 zł miesięcznie za każdego nauczyciela stażysteę powierzonego opiece;
2) wychowawca klasy w zależności od ilości uczniów w klasie:
a) w klasie do 15 uczniów – 30 zł;
b) w klasie pow. 15 uczniów – 40 zł;
§ 13. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji uprawniającej do dodatku, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Utrata prawa do dodatku funkcyjnego następuje z dniem zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji uprawniającej do dodatku.
3. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem kierowniczym przesługuje również osobie, której powierzono obowiązki w zastępstwie, jeżeli okres powierzenia obowiązków przekracza 30 dni.
§ 14. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
§ 15. 1. W ramach posiadanych środków finansowych dodatek funkcyjny przyznaje:
1) Wójt Gminy – dla dyrektora szkoły;
2) dyrektor szkoły – dla nauczycieli posiadających prawo do dodatku funkcyjnego.
2. Dodatek funkcyjny wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
ROZDZIAŁ 5
Dodatek za warunki pracy
§ 16. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje
z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 ustawy, §8. ust 10 rozporządzenia z uwzględnieniem postanowień niniejszego rozdziału.
§ 17. 1. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych przysługuje dodatek
w wysokości 25% stawki godzinowej oraz oddziałach integracyjnych dodatek w wysokości 10% obliczając jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą przeprowadzoną w tych klasach godzinę.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku za warunki pracy uwzględnia się:
1) stopień trudności lub uciążliwości warunków, w których są realizowane zajęcia;
2) wymiar czasu pracy nauczyciela realizowanych w warunkach, o których mowa w §16.
§ 18. 1. W ramach posiadanych środków finansowych wysokości dodatku za warunki pracy ustala:
1) Wójt Gminy – dla dyrektora szkoły;
2) dyrektor szkoły – dla nauczyciela.
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu w okresach miesięcznych.


ROZDZIAŁ 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw
§ 19. Nauczycielom realizującym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 ustawy, na zasadach określonych w art. 35 ustawy, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
§ 20. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą
z osobistego zaszeregowania nauczyciela przez miesięczny obowiązkowy wymiar godzin
z uwzględnieniem ewentualnego dodatku za warunki pracy.
2. Miesięczny obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określonych na podstawie art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 ustawy przez liczbę 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
z wyjątkiem:
1) opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat zgodnie z art. 188 kp;
2) urlopu okolicznościowego określonego kodeksem pracy;
3) urlopu szkoleniowego udzielonego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia;
4) sytuacji określonej w art.25 ust. 2 i art. 31 ust. 3 z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.).
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy;
3) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającą nie dłużej niż tydzień;
4) rekolekcjami – traktuje się jak godziny faktycznie zrealizowane.
5. Dla ustalenia liczby godzin ponad wymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach w których zajęcia rozpoczynają i kończą się w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin określony zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy pomniejszony o jedną piątą tego wymiaru (lub o jedną czwartą, jeżeli dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy)
za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych w takim tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§ 21. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych
w danym miesiącu z określonych tytułów przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły w formie pisemnego zestawienia.
3. Dyrektor szkoły może realizować godziny doraźnych zastępstw po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły.
ROZDZIAŁ 7
Dodatek mieszkaniowy
§ 22. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, niezależnie od tytułu prawnego
do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.
§ 23. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w §22, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy w wysokości uzależnionej od ilości członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) przy 1 osobie w rodzinie – 4,74% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
w trybie określonym ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnych wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz 1697 z późn. zm.) zwanym dalej minimalnym wynagrodzeniem;
2) przy 2 osobach w rodzinie – 6,22% minimalnego wynagrodzenia;
3) przy 3 osobach w rodzinie – 7,73% minimalnego wynagrodzenia;
4) przy 4 i więcej osobach w rodzinie – 9,33% minimalnego wynagrodzenia;
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1, zalicza się:
5) nauczyciela;
6) współmałżonka;
7) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
8) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci w wieku do 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
9) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela lub jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
10) dzieci niepełnosprawne
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym przysługuj tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
§ 24. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
2. Dodatek przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek o jego przyznanie, przy czym jego wypłata za ten miesiąc następuje z dołu.
3. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
2) korzystania z urlopu wychowawczego;
3) pozostającym w stanie nieczynnym;
4) odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, okresowej służby wojskowej, w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o prace na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta.
4. Kwoty przysługującego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych.
§ 25. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:
1) Wójt Gminy – dla dyrektora szkoły;
2) dyrektor szkoły – dla nauczyciela.
2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w §23 ust. 1, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ przyznający dodatek.
2. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego z zastrzeżeniem §24 ust. 2.
ROZDZIAŁ 8
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
§ 26. Nauczycielom są przyznawane nagrody za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w trybie i według kryteriów określonych w niniejszym rozdziale
z uwzględnieniem przepisów art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy.
§ 27. 1. W budżecie gminy Radziłów wyodrębnia się specjalny fundusz nagród
dla nauczycieli w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na nagrody Wójta i nagrody dyrektora. Rada Gminy może dokonać zwiększenia w/w funduszu nagród. Nagrodę może otrzymać nauczyciel szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Radziłów.
2. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;
2) 20%  środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta.
3. Nagrody o których mowa w ust. 2 mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom, po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku szkolnego.
4. W przypadku nagród Wójta, ich wysokość określa Wójt.
5. W przypadku nagród dyrektora, ich wysokość określa dyrektor.
6. Nagrody o których mowa w ust. 2 będą przyznawane nauczycielom w każdym roku, w szczególności w Dniu Edukacji Narodowej.
§ 28. 1. Nagrody Wójta przyznaje się nauczycielom za znaczące osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, w tym w szczególności za:
1) sukcesy uczniów będących efektem pracy nauczyciela, zwłaszcza pozalekcyjnej;
2) efektywną pracę na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
3) powszechnie uznawane efekty w pracy wychowawczej oraz na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych;
4) utrzymawanie ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia;
5) stosowaniem innowacyjnych rozwiązań w procesie nauczania i wychowania;
6) dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami;
7) działalność na rzecz środowiska lokalnego;
8) za rozwijanie współpracy z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.
2. W przypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole, przy przyznawaniu nagród Wójta, bierze się pod uwagę oprócz osiągnięć w pracy, o których mowa w ust. 1, także wyniki pracy organizacyjno – menadżerskiej, a w szczególności:
1) opracowanie i wdrażanie systemu zapewniającego wysoko jakośc pracy szkoły;
2) skuteczne wprowadzanie zmian wynikających z przepisów prawa oświatowego;
3) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku;
4) wzbogacanie bazy szkoły oraz dbałość o stan majątku szkolnego;
5) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych;
6) oszczędne gospodarowanie pozostającymi w dyspozycji środkami finansowymi,
§ 29. 1. Dyrektorowi przyznaje nagrodę Wójt na wniosek złożony przez:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
2) radę pedagogiczną;
3) radę rodziców
4) działające w szkole związki zawodowe zrzeszające nauczycieli;
5) właściwą komisje Rady Gminy.
2. Nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze inne niż dyrektor, nagrody wójta przyznaje się na wniosek złożony przez:
6) dyrektora;
7) radę pedagogiczną;
8) radę rodziców;
9) działające w szkole związki zawodowe zrzeszające nauczycieli;
10) właściwą komisje Rady Gminy.
3. Wójt może przyznać nagrodę Wójta dyrektorom oraz nauczycielom, o których mowa w ust. 2, także z własnej inicjatywy.
§ 30. Nagrody dyrektora przyznają nauczycielom dyrektorzy za udokumentowane osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, o których mowa w  §28 niniejszego regulaminu.
§ 31. 1. Nagrody dyrektora mogą być przyznawane na wniosek złożony przez:
1) radę pedagogiczną;
2) radę rodziców;
3) działające w szkole związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.
2. Dyrektor może przyznać nagrodę dyrektora wybranym nauczycielom także z własnej inicjatywy.
§ 32. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród Wójta lub dyrektora powinny zawierać następujące dane:
1) Dane dotyczące osoby przedstawionej do nagrody:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) wykształcenie,
d) nazwa szkoły w której pracuje i zajmowane stanowisko,
e) posiadany staż pracy pedagogicznej i stopień awansu zawodowego,
f) ostatnio otrzymana ocena pracy pedagogicznej i data jej dokonanaia;
2) uzasadnienie wniosku;
3) data i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wnioskodawcy.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy składać odpowiednio do dyrektora szkoły lub Wójta w terminie do 20 września danego roku.
ROZDZIAŁ 9
Postanowienia końcowe
§ 33. 1. Stwierdzenie nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń
o których mowa w §2 ust. 1 regulaminu, dokonuje uprawniony organ pisemnie w formie:
1) dokumentu stwierdzającego nawiązanie stosunku pracy, jeżeli świadczenie przysługuje
od dnia nawiązania stosunku pracy;
2) odrębnego dokumentu, jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy albo zmianie ulega jego wysokość;
3) dokumentu zmieniającego wynagrodzenie zasadnicze i świadczenie, jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega zmianie wysokość świadczenia.
2. Formy stwierdzania nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.
§ 34. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych świadczenia, o których mowa w §2 ust. 1 regulaminu, przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
§ 35. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa w §2 ust. 1 regulaminu, stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.
§ 36. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy.
§ 37. Regulamin został uzgodniony ze stroną związkową ZNP Oddział Grajewo.
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-02-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-02-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-02-09