Uchwała Rady Nr XXVII/161/09 z dnia 2009-01-19 w sprawie wyznaczenia reprezentanta jednostki organizacyjnej Gminy Radziłów do Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Departament 9
w sprawie w sprawie wyznaczenia reprezentanta jednostki organizacyjnej Gminy Radziłów do Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
Data wydania 2009-01-19
Numer XXVII/161/09

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427) i  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyznacza się Pana Józefa Trzonkowskiego do reprezentowania Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie z siedzibą w Radziłowie, Plac 500-lecia 14 do Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-02-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-02-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-02-09