Protokół Nr XXIV z dnia 2020-11-19 - Protokół z posiedzenia Rady Gminy Radziłów

Typ Protokół z posiedzenia Rady Gminy Radziłów
Tytuł Protokół z posiedzenia Rady Gminy Radziłów
Numer XXIV
Data wydania 2020-11-19

PROTOKÓŁ

 

z XXIV sesji Rady Gminy Radziłów, która odbyła się 19 listopada 2020 r. w Sali Centrum Kultury w Radziłowie

 

Radni obecni na posiedzeniu:

 1. Mroczkowski Zbigniew – Przewodniczący Rady
 2. Borawski Jan
 3. Chyliński Grzegorz
 4. Klimaszewska Elżbieta
 5. Konopka Krzysztof
 6. Obrycki Jan
 7. Płoszkiewicz Mariusz
 8. Wójcik Antoni
 9. Wysocki Kazimierz Przemysław

 

Radni nieobecni na posiedzeniu:

 1. Drozdowski Marek – Wiceprzewodniczący Rady
 2. Jarosiński Paweł – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Dąbrowski Andrzej
 4. Kozikowski Kamil
 5. Szleszyński Marek
 6. Tokarzewski Piotr

 

Poza tym w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Krzysztof Milewski – Wójt Gminy
 2. Anna Jakubczyk – Skarbnik Gminy
 3. Katarzyna Kadłubowska – inspektor UG Radziłów

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata
  2020 - 2035;
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów;
 • określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok;
 • przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
  1057 z późn. zm.) w 2021 r.".
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad."

Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Przedstawienie porządku obrad".

Wójt Gminy zwrócił się z propozycją wprowadzenia do porządku obrad uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów oraz części obszaru Dusze – Dębówka.

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Przyjęcie proponowanej zmiany porządku obrad."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Przyjęto porządek obrad o następującej treści

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok;

3.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020 - 2035;

3.3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów;

3.4. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok;

3.5. przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w 2021 r.".

3.6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów oraz części obszaru Dusze - Dębówka.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Podjęcie uchwał w sprawie:"

Ad. 3.1 zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok;

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok;"

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 3.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata
2020 - 2035;

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020 - 2035;"

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020 - 2035."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 3.3 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów;

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów;"

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów;"

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 3.4 określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok;

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok;"

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
na 2021 rok."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 3.5 przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057
z późn. zm.) w 2021 r.".

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w 2021 r."."

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Radziłów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057 z późn. zm.) w 2021 r."."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 3.6 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów oraz części obszaru Dusze - Dębówka.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów oraz części obszaru Dusze - Dębówka."

Głosowanie

Przewodniczący zarządził głosowanie:

"Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów oraz części obszaru Dusze - Dębówka."

Przewodniczący zarządził zakończenie głosowania:

wymagana większość zwykła, ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0.

Wynik głosowania: Przyjęto.

Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Sprawy różne i wolne wnioski."

Ad. 5 Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący zarządził przejście do punktu:

"Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy."

Przewodniczący zarządził zamkniecie sesji rady

 

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                

                                                             Zbigniew Mroczkowski

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

GŁOSOWANIA

Lista głosowań

 

 1. Przyjęcie proponowanej zmiany porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020 - 2035.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o  wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w 2021 r.".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów oraz części obszaru Dusze - Dębówka.

 

 

 

GŁOSOWANIE

Przyjęcie proponowanej zmiany porządku obrad.

 

Rodzaj głosowania: Większość zwykła

Jawność: jawne

Wynik głosowania: przyjęto

 

Rozkład głosów

Za (9)

Przeciw (0)

Wtrzymał się (0)

Brak udziału (0)

Borawski Jan

Chyliński Grzegorz

Klimaszewska Elżbieta

Konopka Krzysztof

Mroczkowski Zbigniew

Obrycki Jan

Płoszkiewicz Mariusz

Wójcik Antoni

Wysocki Kazimierz Przemysław

 

 

 

 

 

GŁOSOWANIE

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok.

 

Rodzaj głosowania: Większość zwykła

Jawność: jawne

Wynik głosowania: przyjęto

 

 

Rozkład głosów

Za (9)

Przeciw (0)

Wtrzymał się (0)

Brak udziału (0)

Borawski Jan

Chyliński Grzegorz

Klimaszewska Elżbieta

Konopka Krzysztof

Mroczkowski Zbigniew

Obrycki Jan

Płoszkiewicz Mariusz

Wójcik Antoni

Wysocki Kazimierz Przemysław

 

 

 

 

 

GŁOSOWANIE

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020 - 2035.

 

Rodzaj głosowania: Większość zwykła

Jawność: jawne

Wynik głosowania: przyjęto

 

Rozkład głosów

Za (9)

Przeciw (0)

Wtrzymał się (0)

Brak udziału (0)

Borawski Jan

Chyliński Grzegorz

Klimaszewska Elżbieta

Konopka Krzysztof

Mroczkowski Zbigniew

Obrycki Jan

Płoszkiewicz Mariusz

Wójcik Antoni

Wysocki Kazimierz Przemysław

 

 

 

 

 

GŁOSOWANIE

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów.

 

Rodzaj głosowania: Większość zwykła

Jawność: jawne

Wynik głosowania: przyjęto

 

 

Rozkład głosów

Za (9)

Przeciw (0)

Wtrzymał się (0)

Brak udziału (0)

Borawski Jan

Chyliński Grzegorz

Klimaszewska Elżbieta

Konopka Krzysztof

Mroczkowski Zbigniew

Obrycki Jan

Płoszkiewicz Mariusz

Wójcik Antoni

Wysocki Kazimierz Przemysław

 

 

 

 

 

GŁOSOWANIE

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
na 2021 rok.

 

Rodzaj głosowania: Większość zwykła

Jawność: jawne

Wynik głosowania: przyjęto

 

 

Rozkład głosów

Za (9)

Przeciw (0)

Wtrzymał się (0)

Brak udziału (0)

Borawski Jan

Chyliński Grzegorz

Klimaszewska Elżbieta

Konopka Krzysztof

Mroczkowski Zbigniew

Obrycki Jan

Płoszkiewicz Mariusz

Wójcik Antoni

Wysocki Kazimierz Przemysław

 

 

 

 

 

GŁOSOWANIE

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w 2021 r.".

 

Rodzaj głosowania: Większość zwykła

Jawność: jawne

Wynik głosowania: przyjęto

 

 

Rozkład głosów

Za (9)

Przeciw (0)

Wtrzymał się (0)

Brak udziału (0)

Borawski Jan

Chyliński Grzegorz

Klimaszewska Elżbieta

Konopka Krzysztof

Mroczkowski Zbigniew

Obrycki Jan

Płoszkiewicz Mariusz

Wójcik Antoni

Wysocki Kazimierz Przemysław

 

 

 

 

 

GŁOSOWANIE

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów oraz części obszaru Dusze - Dębówka.

 

Rodzaj głosowania: Większość zwykła

Jawność: jawne

Wynik głosowania: przyjęto

 

 

Rozkład głosów

Za (9)

Przeciw (0)

Wtrzymał się (0)

Brak udziału (0)

Borawski Jan

Chyliński Grzegorz

Klimaszewska Elżbieta

Konopka Krzysztof

Mroczkowski Zbigniew

Obrycki Jan

Płoszkiewicz Mariusz

Wójcik Antoni

Wysocki Kazimierz Przemysław

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-11-19

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-04