Protokół Nr XXXV/09 z dnia 2009-08-28 - z posiedzenia XXXI Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Radziłów

Departament 9
Typ z posiedzenia Rady Gminy Radziłów
Tytuł z posiedzenia XXXI Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Radziłów
Numer XXXV/09
Data wydania 2009-08-28

Protokół Nr XXXV/09

 

            Z posiedzenia XXXI Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Radziłów, która odbyła się dnia 28 sierpnia 2009r. od godz. 1000  do godz. 1130 w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów.

 

                        Radni obecni na posiedzeniu:

1.      Mordasiewicz Zbigniew- Przewodniczący Rady Gminy

2.      Wierciszewski Józef- Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3.      Sulewska Renata- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

4.      Brzozowski Sylwester

5.      Grądzki Kazimierz

6.      Kukowska Barbara

7.      Malinowski Bogdan

8.      Obrycki Jan

9.      Rogowski Henryk

Rogowski Sławomir

Rutkowska Bożena

Wierzbicki Robert

 
Radni nieobecni na posiedzeniu:
 

1.      Mordasiewicz Wiesław

2.      Olszewska Katarzyna

3.      Polkowski Bogdan

 

W posiedzeniu wzięli udział również:

 

1.      Ziemkiewicz Robert- Wójt Gminy Radziłów

2.      Jankowska Krystyna- Sekretarz Gminy

3.      Mudry Elżbieta- mieszkanka wsi Sośnia

4.      Żebrowski Jan- sołtys wsi Barwiki

5.      Bargłowski Jan- sołtys wsi Borawskie- Awissa

6.      Kiełczewski Feliks- sołtys wsi Brodowo

7.      Rogowska Hanna- sołtys wsi Brychy

8.      Piszczatowski Józef- sołtys wsi Dębówka

9.      Zarzecki Władysław- sołtys wsi Janowo

Brzostowski Antoni- sołtys wsi Karwowo

Chmielewski Kazimierz- sołtys wsi Mścichy

Karwowski Andrzej- sołtys wsi Mikuty

Szlejter Jan- sołtys wsi Ostrowik

Kacperska Anastazja- sołtys wsi Racibory

Czmielewska Henryka- sołtys wsi Radziłów rej. I

Krawcewicz Wiesław- sołtys wsi Rydzewo Pieniążek

Mikucki Eugeniusz- sołtys wsi Święcienin

Wysocki Kazimierz- sołtys wsi Wiązownica

Borawski Mieczysław- sołtys wsi Zakrzewo

Mularzuk Genowefa- sołtys wsi Sośnia

Porządek obrad sesji:

1.      Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Odczytanie protokołów przez przewodniczących Komisji Rady Gminy

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

5.      Podjecie uchwał w sprawie:

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy miejscowości Słucz

udzielenia dotacji finansowej Powiatowi Grajewskiemu- Szpital Ogólny im. Dr Witolda Ginela w Grajewie

dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Grajewie

zmian w budżecie gminy na 2009rok

6.      Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

7.      Zapytania i wolne wnioski.

8.      Zamkniecie obrad sesji.

 

Ad. 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Radziłów-Zbigniew Mordasiewicz. Stwierdził, że na stan 15 radnych na dzisiejszą sesję przybyło 12. Stanowi to dostateczne qworum do przeprowadzania obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i poddał go pod jawne głosowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2.

Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji

Protokół z poprzedniej sesji został wyłożony do publicznego wglądu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy Radziłów. Przewodniczący, Pan Zbigniew Mordasiewicz, poddał protokół pod jawne głosowanie. Protokół został przyjęty większością głosów.

 
Ad.3.

Odczytanie protokołów przez przewodniczących Komisji Rady Gminy

Kolejnym punktem obrad było odczytanie protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Barbarę Kukowską- Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, zapoznała zebranych z treścią protokołu. Pani Kukowska poinformowała, iż posiedzenie Komisji odbyło się 24 sierpnia 2009 roku a tematem tego posiedzenia była analiza podatków w Gminie Radziłów.

Ad.4.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

Następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności Wójta. Głos zabrał Pan Robert Ziemkiewicz, który przedstawił zarządzenia jakie zostały podjęte w okresie między sesjami oraz poinformował o ogłoszeniu przetargu na remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Glinkach. W dalszej części przekazał informację, iż Gmina Radziłów dostała dofinansowanie z programu Infrastruktura Bibliotek. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na wykonanie poręczy przy wejściu do budynku Biblioteki w Radziłowie, zakup mebli oraz „suchego” basenu w Klimaszewnicy a także remont budynku po byłej poczcie w Słuczu. Przewodniczący Rady Gminy Radziłów podziękował Wójtowi i przeszedł do kolejnego punktu obrad a mianowicie do podejmowania uchwał.

Ad.5.

Podjęcie uchwał w sprawie:

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy miejscowości Słucz. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Jadwigę Cendrowską- pracownika UG, która omówiła uchwałę. Następnie skierował pytanie do Pani Cendrowskiej odnośnie wysokości stawek za wydawane zaświadczenia i kosztorysy. Wyjaśnienia udzieliła ww. Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy Radziłów podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała otrzymała Nr XXXV/208/09.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na modernizację pomieszczeń pracowni rentgenodiagnostyki Szpitala Ogólnego w Grajewie. Przewodniczący Rady odczytał wniosek Dyrektora Szpitala o pomoc finansową na remont budynku szpitalnego. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy, który uzasadnił konieczność wsparcia tegoż szpitala. Pan Zbigniew Mordasiewicz odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy Radziłów podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała otrzymała Nr XXXV/209/09.

dofinansowania zakupu ambulansu kryminalistycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Przewodniczący zapoznał zebranych z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, który dotyczył dofinansowania zakupu ambulansu kryminalistycznego niezbędnego do skutecznych działań policji. Głos zabrał Wójt Gminy uzasadniając potrzebę zakupu tegoż ambulansu. Opinię w sprawie wysokości kwoty dofinansowania wyraziła Pani Bożena Rutkowska, Pan Kazimierz Grądzki, Pan Jan Obrycki oraz Pan Sylwester Brzozowski. Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i poddał ja pod głosowanie jawne. Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała otrzymała Nr XXXV/210/09.

zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy wyjaśniając poszczególne przesunięcia budżetowe. Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i poddał ja pod jawne głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała otrzymała Nr XXXV/211/09.

Ad.6.

Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Głos zabrał Wójt Pan Robert Ziemkiewicz, który poinformował, iż zaczęto budowę drogi Rydzewo Pieniążek w ramach tzw. „schetynówki” oraz szereg inwestycji na terenie Gminy. Stwierdził, że najszybciej zrealizowana będzie ul. Sportowa przy Gimnazjum w Radziłowie i ul. Łomżyńska. Następnie Pan Ziemkiewicz powiedział, iż z powodów proceduralnych stołówki przy Szkole Podstawowej w Radziłowie i Słuczu zostaną uruchomione 1 października a nie jak wcześniej zakładano 1 września. Kolejną informacją jaką przekazał Wójt było zaproszenie wszystkich obecnych na Dożynki Powiatowe, które odbędą się w Słuczu w dniu 6 września 2009r. W dalszej części głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który odczytał zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sośnia nad Biebrzą, na otwarcie „Ścieżki Historycznej” dnia 27 września 2009 roku w Sosnia. Następnie Pan Mordasiewicz przedstawił skargę złożoną przez Panią Elżbietę Mudry, mieszkankę wsi Sośnia skierowaną na Panią Edytę Duchnowską- kierownika KZB. Skarga dotyczyła umowy na dostawę wody. Pani Mudry zarzuciła niewłaściwie sprecyzowany punkt umowy dotyczący restrykcji dla odbiorcy wody w przypadku awarii wodomierza, kradzieży wody itp. Do skargi ustosunkował się Wójt, informując, że organem do rozpatrywania skarg jest Komisja Rewizyjna, która następnie kieruje ją do rozpatrzenia na sesji Rady. W powyższej sprawie wypowiadali się radni: Pan Sylwester Brzozowski, Pan Kazimierz Grądzki, Pani Barbara Kukowska oraz Pani Elżbieta Mudry. Kolejnym punktem dyskusji na sesji były sprawy związane z odbiorem śmieci oraz dostawą wody przez KZB. Swoją opinię w tej sprawie wraził Pan Robert Ziemkiewicz, informując o nieścisłościach w tym zakresie oraz możliwościach rozwiązania tego problemu. Swoje zastrzeżenia przedstawiła również Pani Elżbieta Mudry podtrzymując uprzednio wyrażoną opinię. Głos w tej sprawie zabrał także radny Sylwester Brzozowski, popierając w swojej wypowiedzi opinię Pani Mudry.

Ad.7.

Zapytania i wolne wnioski.

Głos zabrała Pani Anastazja Kacperska- sołtys wsi Racibory. Poruszyła temat bezpańskich psów, które są bardzo agresywne i stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Sołtys zadała pytanie odnośnie możliwych sposobów rozwiązania tego problemu. Głos zabrał Wójt- Pan Robert Ziemkiewicz, który stwierdził, iż zdaje sobie sprawę z powagi tego problemu i od dawna stara się go rozwiązać, ale jak dotąd działania prowadzone przez gminę okazywały się mało skuteczne. Wójt zaproponował utworzenie schroniska. Do dyskusji tej sprawie włączył się Przewodniczący Rady Gminy proponując, iż można by zastosować zastrzyki zapobiegające rozmnażaniu się tych zwierząt. Swoją opinię wyraził radny Kazimierz Grądzki, mówiąc o zastrzeżeniach odnośnie wysokości podatku za posiadanie psów oraz zaproponował, iż rozwiązaniem problemu bezpańskich psów byłby ich odstrzał. Dalej radny Jan Obrycki, zgłosił problem braku oświetlenia w miejscowości Słucz. Następnie radny Sylwester Brzozowski skierował pytanie do Wójta odnośnie terminu wykonania asfaltu w miejscowości Mścichy. Na co Pan Robert Ziemkiewicz udzielił odpowiedzi, że prace te powinny być wykonane do końca września. W kolejnej części wypowiedział się Pan Kazimierz Grądzki wyrażając swoje zadowolenie z szeroko zakrojonych prac prowadzonych na ternie Gminy Radziłów. Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich zebranych na Dożynki Parafialne do Radziłowa oraz na Dożynki Powiatowe do Słucza, które odbędą się w dniu 06.09.2009 r.

Ad. 8.

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Radziłów Zbigniew Mordasiewicz stwierdził, iż na sesji zostały omówione wszystkie zagadnienia i dokonał zamknięcia obrad o godz. 1130.  

 

Protokołowała

Przewodniczący Rady
Agnieszka Jaczyńska

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-09-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-09-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-09-09