Protokół Nr XV/07 z dnia 2007-11-30 - z posiedzenia II Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy

Typ Protokół
Tytuł z posiedzenia II Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy
Numer XV/07
Data wydania 2007-11-30

PROTOKÓŁ Nr XV/07

 z posiedzenia II Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy, która odbyła się, w dniu 30 listopada 2007r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów, w godzinach od 1000 do 1250.

 

Radni obecni na posiedzeniu:

 1. Zbigniew Mordasiewicz – przewodniczący Rady Gminy
 2. Józef Wierciszewski – wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Renata Sulewska - wiceprzewodniczący Rady Gminy
 4. Sylwester Brzozowski
 5. Katarzyna Olszewska
 6. Barbara Kukowska
 7. Bogdan Polkowski
 8. Sławomir Rutkowski
 9. Henryk Rogowski
 10. Jan Obrycki
 11. Kazimierz Grądzki
 12. Bogdan Malinowski
 13. Bożena Rutkowska
 14. Wiesław Mordasiewicz

 

 

Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu:

1.Robert Wierzbicki

 

Poza tym w posiedzeniu  udział wzięli:

 1. Robert Ziemkiewicz – Wójt Gminy
 2. Józef Jurski – p.o. Kierownika GOPS
 3. Anna Jakubczyk – Skarbnik Gminy
 4. Józef Trzonkowski – Kierownik K.Z.B
 5. Krzysztof Milewski – Radny Powiatu Grajewskiego
 6. Krystyna Jankowska – zastępca Wójta
 7. Bargłowski Jan - sołtys wsi Borawskie – Awissa
 8. Rogowska Hanna – sołtys wsi Brychy
 9. Grabowski Janusz – sołtys wsi Czerwonki
 10. Piszczatowski Józef – sołtys wsi Dębówka
 11. Bagiński Edmund – sołtys wsi Dusze
 12. Gutowski Henryk – sołtys wsi Glinki
 13. Brzostowski Antoni – sołtys wsi Karwowo
 14. Szyszkowska Grażyna  - sołtys wsi Klimaszewnica
 15. Ciszewski Eugeniusz – sołtys wsi Konopki Awissa
 16. Zarzecki Jerzy – sołtys wsi Konopki
 17. Rutkowski Andrzej – sołtys wsi Łoje – Awissa
 18. Chmielewski Kazimierz – sołtys wsi Mścichy
 19. Karwowski Andrzej – sołtys wsi Mikuty
 20. Szleter Jan – sołtys wsi Ostrowik
 21. Kacperska Anastazja – sołtys wsi Racibory
 22. Chmielewska Henryka – sołtys wsi Radziłów
 23. Bagiński Antoni - sołtys wsi Radziłów
 24. Rydzewski Kazimierz – sołtys wsi Rydzewo Szlacheckie
 25. Polkowski Ryszard – sołtys wsi Szyjki
 26. Mikucki Eugeniusz – sołtys wsi Święcienin
 27. Wysocki Kazimierz – sołtys wsi Wiązownica
 28. Borawski Mieczysław - sołtys wsi Zakrzewo
 29. Mularzuk Genowefa – sołtys wsi Sośnia

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie:

a.           Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2008 rok.

b.           Zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

c.           Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2008 rok.

d.          Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008    rok.

e.           Określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

f.            Zwolnień w podatku od nieruchomości.

g.           Opłaty targowej.

h.           Trybu i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

i.             Opłaty od posiadania psów.

j.             Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta i Zastępcy Wójta Gminy Radziłów.

k.           Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radziłów.

  1. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
  2. Zapytania i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Ad. 1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący  Rady Gminy – Zbigniew Mordasiewicz. Stwierdził, że na stan 15 radnych na dzisiejszą sesję przybyło 14. Upoważnia to Radę do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Wójt złożył wniosek o usunięcie punktu 4d w związku z zaakceptowaniem przez Komisje stawki administracyjnej. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 2.

            Wójt – Robert Ziemkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. Wymienił podjęte decyzje i zarządzenia, ile ogłoszono przetargów. Omówił remont drogi na drodze powiatowej w Karwowie, oraz przedstawił kończącą się inwestycję
na oświetlenie. Zapoznał zebranych z otrzymaną dotację z PFRON „Uczeń na wsi”.

 

Ad. 4a.

            Kierownik K.Z.B.  omówił podjęte działania w celu zmniejszenia nielegalnych użytkowników wody, oraz zwiększenia ściągalności. Opłaty wody i odprowadzanych ścieków powinna zostać na dotychczasowym poziomie. Radny Kazimierz Grądzki zaproponował, aby wzrosła cena na wodę i na ścieki. Przewodnicząca Katarzyna Olszewska była przychylna, aby utrzymać ceny na dotychczasowym poziomie, jakim są, gdyż w ubiegłym roku ceny wzrosły stosunkowo dużo do lat poprzednich.

            Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie jawne, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XV/85/07.

 

Ad. 4b.

Zmiany w budżecie omówiła Pani Skarbnik, wyjaśniła zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków w planie budżetu. Wójt przekazał informacje, że Gmina dostała pieniądze na zakup lektur do biblioteki oraz dotacje dla GOPS-u. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie jawne, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała
Nr XV/86/07

Ad. 4c.

            Wójt – Robert Ziemkiewicz omówił wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok. Stwierdził, iż stawki podatku zostaną podniesione o wskaźnik inflacji, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego potwierdziła, iż uchwała została zaakceptowana. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie jawne, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XV/87/07

 

Ad. 4e.

Wójt – Robert Ziemkiewicz zaproponował podniesienie podatku o 60 gr. od obiektów zdrowotnych, natomiast pozostałe stawki pozostaną bez zmian. Radna Katarzyna Olszewska powiedziała, iż Komisja zaakceptowała propozycję Wójta. Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok i poddał
ją pod głosowanie jawne, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała
Nr XV/88/07

Ad. 4f.

Wójt – Robert Ziemkiewicz omówił uchwałę i przedstawił dodatkowy punkt w  zwolnieniu  podatków od nieruchomości osób. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie jawne, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XV/89/07.

Ad. 4g.

            Wójt – Robert Ziemkiewicz oznajmił, iż wysokość opłaty targowej pozostanie bez zmian, więc nie ma konieczności podejmowania uchwały, co potwierdziła przewodnicząca komisji Katarzyna Olszewska.

Ad. 4h.

            Wójt – Robert Ziemkiewicz stwierdził, że zwolnienia od podatku rolnego  użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej jest wymagane administracyjnie, ale naszej Gminy nie dotyczy, gdyż u nas nie było takich przypadków jeżeli będą to sporadyczne. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie jawne, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XV/90/07.

 

Ad. 4i.

            Wójt poinformował o zmianie nazewnictwa „podatku od posiadania psów” na „ opłatę od posiadania psa”. Stawki opłaty oraz zasady zwolnień pozostają takie same. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie jawne, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XV/91/07.

Ad. 4j.

            Radna Kukowska Barbara przeczytała uzasadnienie z przeprowadzonych wyjaśnień odnośnie skargi na działalność Wójta i Zastępcy Wójta. Przewodniczący Rady Gminy przeczytał pismo dotyczące skargi pani Mularzy. Radny Grądzki Kazimierz stwierdził, że Komisja Rewizyjna popełniła błąd, gdyż powinna wysłuchać obu wersji. Wójt chciał zauważyć, że nie możemy się posługiwać anonimami. Wójt zapytał Przewodniczącego Rady, dlaczego wcześniej nie przedstawił tego pisma. Przewodniczący oświadczył, że dostał pismo po skardze, oraz że nie został zaproszony na Komisję Rewizyjną. Wójt oraz Zastępca Wójta przeprosili Panią Mularzuk. Pani Zastępca Wójta podkreśliła, iż w kompetencji Przewodniczącego było czuwanie nad przebiegiem rozpatrywania skargi, jednak takiego zainteresowania z jego strony nie było, Przewodniczący Rady jest rzadko widziany w urzędzie nie pełni swoich dyżurów w wyznaczonym dniu. Przewodniczący stwierdził iż nie ma pomieszczenia przeznaczonego w celu przyjmowania interesantów. Wójt poinformował, iż przewodniczącym jest od 2006 roku, a od zaprzysiężenia Wójta nie omawiano tego problemu, poza tym pokój jest wyznaczony co jest uwidocznione na tablicy ogłoszeń. Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie jawne, uchwała została przyjęta większością głosów (1 osoba była przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu, 8 osób było za przyjęciem uchwały w napisanym brzmieniu) i otrzymała Nr XV/93/07.

 

Ad. 4k.

            Radna Kukowska Barbara przeczytała uzasadnienie z przeprowadzonych wyjaśnień odnośnie skargi na działalność Wójta, która wpłynęła do Wojewody Podlaskiego i została skierowana zgodnie z kompetencją w celu jej rozpatrzenia. Skarga dotyczyła sieci wodociągowej do wsi Sośnia, z uzasadnienia jasno wynika, iż Wójt nie zawinił w tej sprawie. W budżecie nie było zaplanowanych środków na tą inwestycję, nie uzyskano odpowiednich pozwoleń na budowę inwestycji pod nazwą „Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z miejscowości Klimaszewnica do miejscowości Sośnia” co potwierdził kierownik Krzysztof Milewski. Przewodniczący rady poinformował Panią Sołtys wsi Sośnia, iż widzi że Wójt jest zainteresowany zrobieniem wodociągu do Sośni. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie jawne, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XV/92/07.

Ad. 5.

Kolejny punkt dotyczy interpelacji i zapytań radnych oraz odpowiedzi.

Głos zabrał Radny Grądzki: wystąpił z wnioskiem o większą współpracę między Radnymi, Przewodniczącym, a Wójtem, co na pewno przyczyniłoby się do lepszych efektów całokształtu pracy urzędu. Zapytał również o Dorzecze Biebrzy, czy nie pozyskamy środków finansowych na wodociąg. Wójt – Robert Ziemkiewicz oświadczył, że nasza Gmina została odrzucona, gdyż nie spełnia wymagań (za duża odległość, za mała liczba ludności).

            Mieszkaniec wsi Sośnia zabrał głos i zapytał o konkretne postanowienia, kiedy wodociąg będzie doprowadzony do wsi. Wójt poinformował, iż nie jest w stanie odpowiedzieć w chwili obecnej na to pytanie, gdyż wszystko zależy od tego, kiedy i czy uda nam się pozyskać środki na tą inwestycję, bez środków z zewnątrz nie jesteśmy w stanie przeprowadzić żadnej inwestycji.

Ad. 6.

           

W wolnych wnioskach głos zabrał Sołtys we wsi Dębówka pytając, dlaczego nie została zabrana folia już 2 miesiąc oraz co z nią robić. Pani Edyta Duchnowska oznajmiła, że w zbiórkę foli z bel mieli włączyć się sołtysi. Pan Milewski Krzysztof powiedział, że powinniśmy dołożyć pieniędzy, aby zrobić porządek w Gminie. Zwrócił się z prośbą o dokonanie konkretnego zapisu w budżecie na 2008 rok, z przeznaczeniem środków finansowych na drogę powiatową w Słuczu. Sołtys wsi Szyjki zapytał czy są pieniądze
na naprawę drogi? Wójt oznajmił, że są zabezpieczone środki finansowe w kwocie 50 tys. zł na realizację drogi powiatowej, której to zależy od radnych.

Przewodniczący Rady na tym zakończył II Sesję Nadzwyczajna Rady Gminy Radziłów.

 

 

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczący Rady

Krystyna Jankowska                                                                        Zbigniew Mordasiewicz

 

 

 

           

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27