Protokół Nr XVI/07 z dnia 2007-11-15 - z posiedzenia XIV Sesji Zwyczajnej Rady Gminy

Typ Protokół
Tytuł z posiedzenia XIV Sesji Zwyczajnej Rady Gminy
Numer XVI/07
Data wydania 2007-11-15

PROTOKÓŁ Nr XVI/07

 

z posiedzenia XIV Sesji Zwyczajnej Rady Gminy, która odbyła się, w dniu
15 listopada 2007r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów,
w godzinach od 1000 do 1240.

 

 

Radni obecni na posiedzeniu:

1.      Mordasiewicz Zbigniew - przewodniczący Rady Gminy

2.      Wierciszewski Józef - wiceprzewodniczący Rady Gminy

3.      Sulewska Renata - wiceprzewodniczący Rady Gminy

4.      Kazimierz Grądzki

5.      Kukowska Barbara

6.      Malinowski Bogdan

7.      Mordasiewicz Wiesław

8.      Olszewska Katarzyna

9.      Polkowski Bogdan

10.  Rogowski Henryk

11.  Rogowski Sławomir

12.  Rutkowska Bożena

13.  Wierzbicki Robert

 

Radni nieobecni na posiedzeniu:

1.      Brzozowski Sylwester

2.      Obrycki Jan

 

Poza tym w posiedzeniu udział wzięli:

1.      Robert Ziemkiewicz - Wójt Gminy

2.      Józef Jurski - p.o. Kierownika GOPS

3.      Krzysztof Milewski - Radny Powiatowy

4.      Józef Trzonkowski - KZB Radziłów

5.      Jankowska Krystyna - Zastępca wójta

6.      Mocarski Jacek - członek Podlaskiej Izby Rolniczej

7.      Gwiazdowska Maria - członek Podlaskiej Izby Rolniczej

8.      Mudry Elżbieta - mieszkanka wsi Sośnia

9.      Żebrowski Jan - sołtys wsi Barwiki

10.  Bargłowski Jan - sołtys wsi Borawskie - Awissa

11.  Kiełczewski Feliks - sołtys wsi Brodowo

12.  Rogowska Hanna - sołtys wsi Brychy

13.  Grabowski Janusz - sołtys wsi Czerwonki

14.  Piszczatowski Józef - sołtys wsi Dębówka

15.  Gutowski Janusz - sołtys wsi Glinki

16.  Zarzecki Władysław - sołtys wsi Janowo

17.  Brzostowski Antoni - sołtys wsi Karwowo

18.  Ciszewski Eugeniusz - sołtys wsi Konopki Awissa

19.  Śmiarowski Władysław - sołtys wsi Kownatki

20.  Chmielewski Kazimierz - sołtys wsi Mścichy

21.  Karwowski Andrzej - sołtys wsi Mikuty

22.  Szleter Jan - sołtys wsi Ostrowik

23.  Kacperska Anastazja - sołtys wsi Racibory

24.  Czmielewska Henryka - sołtys wsi Radziłów

25.  Rydzewski Kazimierz - sołtys wsi Rydzewo Szlacheckie

26.  Polkowski Ryszard - sołtys wsi Szyjki

27.  Mikucki Eugeniusz - sołtys wsi Święcienin

28.  Wysocki Kazimierz - sołtys wsi Wiązownica

29.  Borawski Mieczysław - sołtys wsi Zakrzewo

30.  Mularzuk Genowefa - sołtys wsi Sośnia

 

Porządek posiedzenia Komisji:

1.      Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

4.      Odczytanie protokołów z ostatnich posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie:

1.      zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

2.      ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2007.

3.      akceptacji porozumienia.

4.      przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miejscowości Słucz.

5.      określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

6.      zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2008 rok

7.      zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2008 rok.

8.      zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2008 rok.

9.      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.

10.  w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia o nazwie „Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

11.  uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

6.      Omówienie problemu dotyczącego opłacenia zaległej faktury za roboty budowlane.

7.      Interpelacje i zapytania radnych i odpowiedzi.

8.      Zapytania i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

Ad. 1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Zbigniew Mordasiewicz. Stwierdził, że na stan 15 radnych na dzisiejszą sesję przybyło 13. Upoważnia to Radę do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.

Przedstawił porządek obrad, nikt nie wniósł zastrzeżeń i wniosków do porządku obrad.

 

Ad. 2.

Protokół został wyłożony do publicznego wglądu. Przewodniczący rady wnosi
o opisanie zdarzenia związanego z pognieceniem pisma przez Wójta. Pani Mudry stwierdził, iż na stronie internetowej nie został zamieszczony ten protokół. Protokół został poddany pod głosowanie w wyniku, którego 6 radnych było za przyjęciem protokołu, 3 wstrzymało się od głosu, 4 było przeciwko przyjęciu, protokół został przyjęty. Radny Powiatowy Krzysztof Milewski stwierdził, iż głosy wstrzymujące mają znaczenie i protokół został odrzucony.
Z wyjaśnień Radcy Prawnego wynika, że przyjęcie protokołu zapada zwykła większością głosów, czyli więcej głosów za niż przeciw, w związku z powyższym protokół Nr XV zostaje w niezmienionej postaci i nie należy ponownie brać protokołu pod głosowanie.

 

Ad. 3.

Wójt - Robert Ziemkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. Wójt omówił wykonanie poprzednich uchwał, podjęte zarządzenia i decyzje.

Przewodniczący Rady zapytał o sprawę Sądową dotyczącą Pana Dziekońskiego. Wójt poinformował, iż sprawa z powództwa Dziekońskiego zakończyła się ugodą i Pan Dziekoński został przywrócony do pracy, po czym złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Nie poniesiono kosztów sądowych.

Radny Grądzki wniósł zapytanie odnośnie wykupu działki. Wójt poinformował, iż odkupimy działkę od GS Radziłów leżącą w pasie drogowym przy ulicy Bargłówek.

 

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji
o odczytanie protokołów z ostatnich posiedzeń. Kolejno protokoły przeczytali Pani Barbara Kukowska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Rady zapytał czy wpłynęło pismo Pani Mudry w sprawie skargi na działalność Wójta i Zastępcy Wójta, Pani Kukowska stwierdziła, iż wszystkie podania i pisma były rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uchwala została podjęta na ostatniej Sesji. Bogdan Malinowski przewodniczący Komisji Spraw Społecznych oraz Katarzyna Olszewska przewodnicząca Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego, wszystkie protokoły z posiedzeń Komisji znajdują się w aktach każdej z Komisji.

 

 

 

Ad. 5.

1.      zmiany w budżecie omówiła Pani Skarbnik, wyjaśniła zwiększenia i zmniejszenia
w planie budżetu. Nie wniesiona zastrzeżeń i wniosków do omówionych zmian. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XVI/94/07

2.      pod nieobecność Pani Skarbnik uchwałę omówił Wójt informując, iż wydatki niewygasające dotyczą dotacji otrzymanej z PFRON dla uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy i zostaną wykorzystane do czerwca 2008 roku. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XVI/95/07

3.      uchwałę w sprawie akceptacji wyjaśniał Wójt, informując, iż uchwała jest tylko załącznikiem formalnym, który trzeba dołączyć do poprzedniej uchwały w sprawie przekazania dotacji na remont drogi powiatowej w Karwowie. Radny powiatowy Krzysztof Milewski prosi o wyjaśnienie czy w porozumieniu zostały zmienione jakiekolwiek wcześniejsze uzgodnienia, np. wyłożenia wjazdów polbrukiem. Wójt stwierdził, iż takie uzgodnienia były tylko ustne, a wjazdy nie mogły być już wylane asfaltem gdyż nie pozwoliły warunki atmosferyczne. Po wielu wyjaśnieniach Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XVI/96/07.

4.      Kolejną uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miejscowości Słucz omówiła Pani Jadwiga Cendrowska, omówiła naniesione zmiany odnośnie parkingu przy cmentarzu powód przystąpienia do opracowywania planu. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie
i otrzymała Nr XVI/97/07.

5.      Uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin omówiła Krystyna Jankowska - Zastępca wójta poinformowała, iż uchwała jest formalnością
w celu prawidłowego naliczania wynagrodzenia nauczycieli. Radny Pan Bogdan Malinowski zapytał, co zmieni się w wynagrodzeniach nauczycieli, których to dotyczy. Wójt odpowiedział, iż nie powinno to zmienić dotychczasowego wynagrodzenia nauczycieli. Zastępca Wójta odczytała Wystąpienie z Państwowej Inspekcji Pracy,
z którego wynika konieczność podjęcia uchwały. Przewodniczący odczytał uchwałę
i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała
Nr XVI/98/07.

6.      Plan pracy Rady Gminy Radziłów na 2008 rok odczytał Przewodniczący Rady wraz
z uchwałą i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie
i otrzymała Nr XVI/99/07.

7.      Plan pracy Komisji Spraw Społecznych przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Bogdan Malinowski. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XVI/100/07.

8.      Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła Przewodnicząca komisji Katarzyna Olszewska, poinformował, iż plan był redagowany na posiedzeniu komisji i został przyjęty w przedstawionej ostatecznie wersji. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XVI/101/07.

9.      Plan pracy Komisji Rewizyjnej omówiła Przewodnicząca Komisji Barbara Kukowska. Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XVI/102/07.

10.  Przewodniczący wniósł zapytanie odnośnie uchwały w sprawie wystąpienia
ze Stowarzyszenia o nazwie „Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, co stracimy rezygnując z uczestnictwa w związku. Wójt poinformował, iż rocznie płacimy składki od jednego mieszkańca, już przysłano uchwałę o wzroście tej stawki, co w konsekwencji kosztuje nas około 1.000 zł rocznie, a za każdy udział w zjeździe dodatkowo płacimy ok. 500 zł. Środki, jakie stracimy to szkolenia
dla mieszkańców w kierunku pozyskiwania środków na agroturystykę - takie szkolenia organizuje również ODR. Przewodniczący odczytał uchwałę i poddał
ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała
Nr XVI/103/07.

11.  Wójt zwrócił się z prośbą o zaakceptowanie projektu budżetu podkreślając, iż nie będzie w stanie zrealizować wszystkich inwestycji, zostaną zrealizowane te projekty, na które otrzymamy dotacje z zewnątrz. Wójt zapewnił, iż będzie składał projekt na budowę jednego z boisk przy szkołach, jeżeli otrzymamy dotację inwestycja zostanie wdrożona. Poinformował, iż terminy rozstrzygnięć konkursów znacznie
się przeciągają.

Skarbnik Gminy odczytała pozytywną opinię w sprawie budżetu gminy na 2008 rok Regionalnej Izby Rachunkowej w Łomży. Przewodniczący Rady zapytał o prognozę długu na 2008 rok. Pani Skarbnik poinformowała, iż zadłużenie wyniesie 14,01%, większość kredytów zostanie spłacone w 2008 roku. Przewodniczący wniósł zapytanie, dlaczego w budżecie wkład własny jest stosunkowo mały w porównaniu do lat poprzednich. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż nie możemy inwestować z własnych środków, gdyż musimy spłacać już zaciągnięte kredyty (termomodernizacja, zakup śmieciarki, drogi, oświetlenie uliczne) przy planowaniu budżetu brano pod uwagę szybszą spłatę kredytów, co znacznie zmniejszy koszty na odsetki.

Przy ustalaniu budżetu Przewodniczący wniósł zapytanie gdzie są pokazane oszczędności z oświetlenia gdyż w projekcie na 2008 jest podane 150 tys. zł,
a wydatki w 2007 r. też wynosiły 15 tys. Pani skarbnik zaznaczyła, iż w palnie na 2007 r. było 213 tys. zł a na 2008 r. jest zaplanowane 150 tys. zł. Przewodniczący odniósł się do wykonanego budżetu za 2007 r., gdzie Pani Skarbnik poinformował, iż wykonanie miało miejsce do końca października 2007 r. pozostałe dwa miesiące niosą za sobą dodatkowe koszta, które w planie nie są pokazane. Pani Skarbnik poinformowała, iż w miesiącu grudniu otrzymała faktury za oświetlenie o 5 tys. zł mniejsze niż za poprzednie miesiące. Wójt potwierdził, iż w nowym budżecie zabezpieczono środki około 100 tys. zł. mniej niż w roku poprzednim, poza tym Pani Skarbnik brała pod uwagę 10% podwyżki cen energii elektrycznej. Duże rozbicie
w inwestycjach jest spowodowane tym, że nie wiadomo, na co dostaniemy dotację, czego wcześniej nigdy nie było, a środki własne musimy zabezpieczyć. Przewodniczący prosi o pokazanie oszczędności w tym budżecie na oświetleniu, Wójt zapewnił, że te oszczędności są pokazane już z podwyżką za energię elektryczną. Radny Malinowski pyta, dlaczego w budżecie nie została zamieszczona żadna inwestycja na boiska szkolne. Wójt poinformował, iż w tym roku na pewno jedno boisko zostanie zrobione o ile dostaniemy na nie dotację, gdyż własne środki nie starczą na żadną inwestycję. Wójt stwierdził, że jeżeli nawet zaproponowałby możliwość wyrzucenia w tej chwili którejkolwiek z inwestycji z budżetu, to nie widzi sensu takiego działania, gdyż przedstawione inwestycje są najpilniejszymi inwestycjami. Przewodniczący stwierdził, iż należałoby wyrzucić modernizację parku w Radziłowie. Radny Mordasiewicz Wiesław zapytał, co przez ostatnie lat było robione dla Radziłowa, a sam Radziłów powinien być wizytówką całej gminy. Pani Mudry stwierdziła, iż pieniądze na park były w tamtym roku i Wójt dotację odrzucił, Pani Mudry może przynieść dokumenty i pokazać, że Wójt taką dotację odrzucił. Przewodniczący stwierdził, iż w ubiegłym roku odrzucono dotację a teraz Wójt chce kredytować modernizację parku. Radny Mordasiewicz stwierdził, ze teraz wszystkie większe inwestycje robi się za kredyty. Pani Skarbnik poprosiła, aby wrócić do tematu zmniejszenia kosztów na oświetlenie. Wyjaśniła, iż plan w 2007 r. na oświetlenie wynosił 213.800,00 zł wykonanie na 31.12.07. wynosi 200 tys. zł. plan na 2008 rok wynosi 150 tys. zł, więc oszczędności są bardzo widoczne. Poseł Pan Kazimierz Gwiazdowski stwierdził, iż ogólna kwota na energię wynosi 226 tys. zł na 2008 rok. Pani Skarbnik odpowiedziała, iż w 2007 roku łączna kwota na energię był plan na 664 tys. zł. Sołtys wsi Dębówka zapytał ile środków było a ile teraz jest przeznaczonych na drogi gminne i powiatowe. Wójt odpowiedział, iż jest planowana kwota 197 500 zł
w poprzednim budżecie nie było zabezpieczonych środków, były pieniądze na drogi do łąk i pół i ta pozycja zostaje. Głos zabrała Pani Mudry zapytała czy spłata kredytów jest przyspieszona czy są to kredyty terminowe. Skarbnik wyjaśniła, że są to kredyty preferencyjne, czyli jak otrzymamy dotację spłacamy kredyt. Pani Mudry stwierdziła, że Wójt kłamie i mataczy gdyż obiecał, że doprowadzi wodę do Sośni a teraz robi modernizację parku w Radziłowie, aczkolwiek sama twierdzi: „park jest okropny”, twierdzi, że Wójt dostał dotacje, z której zrezygnował, potwierdziła, iż dostarczy
dla Radnego Wiesława Mordasiewicza pisma które mówią że Wójt odesłał pieniądze
z dotacji na park. Wieś Sośnia jest jedną wsią która nie ma wody. Głos zabrał Wójt poprosił, Panią Mudry aby na piśmie złożyła wyśnienia lub informację, że Wójt zrezygnowała z jakiejkolwiek dotacji. Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego Pani Katarzyna Olszewska stwierdziła, iż komisja starała się dokładnie przeanalizować projekt budżetu, stwierdziła, iż większość gmin pracuje na podobnych warunkach, gdyż dochody tak małych gmin są niewielkie w stosunku do potrzeb. Przewodnicząca Komisji przeczytała opinię komisji, opinia w załączeniu.

Przewodniczący Rady przeczytał uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2008 rok Radny Kazimierz Grądzki zapytał czy inwestycja wodociągu do wsi Sośnia znajduje się w inwestycji wodociągów do kolonii. Wójt oświadczył, iż na pewno będzie składał wnioski na wodociągi do kolonii i Sośni. Uchwała została poddana pod głosowanie jawne, uchwała została podjęta większością głosów (9 osób za przyjęciem uchwały, 3 osoby wstrzymały się od głosu, 1 głos był przeciwko przyjęciu uchwały) i otrzymała Nr XVI/104/07.

 

Ad 7.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Barbara Kukowska poinformowała wszystkich zebranych, że do Urzędu Gminy wpłynęło wezwane do zapłaty za zaległe faktury z 2003 r. za roboty budowlane z firmy Budo-Kan z Grajewo kwota zaległości ok. 23 tys. zł. Wójt wyjaśnił, że przeszukujemy archiwum szukając dokumentów potwierdzających salda lub jakiekolwiek umowy, gdyż możemy uznać fakturę za przeterminowaną, jeżeli istnieją potwierdzenia, że były wezwania do zapłaty lub inne umowy które przedłużają czas spłaty zobowiązania to będziemy musieli w budżecie znaleźć takie środki.

 

Ad 8.

Radny powiatowy zajął zdanie odnośnie parku w Radziłowie, stwierdził, że nie podoba mu koncepcja nowego parku, gdyż park jest zabytkiem. Radny Pan Kazimierz Grądzki stwierdził, że problem będzie poruszany jak będziemy przybierać się do realizacji tej inwestycji. Przewodniczący Rady zaproponował, żeby wkomponować parking przy parku, gdyż jest duże utrudnienie dla mieszkańców. Wójt odpowiedział, iż koncepcja remontu parku obejmuje przede wszystkim parkingi od strony sklepów.

Radny Pan Bogdan Malinowski wniósł zapytania odnośnie wydzierżawienia świetlicy w Kownatkach oraz co zostało zrobione w kierunku remontu drogi Konopki Awissa. Wójt odpowiedział, ze informacja zamieszczona na stronie urzędu dotyczy możliwości wydzierżawienia świetlicy w Kownatkach oraz dzierżawy lub sprzedaży i budynku po byłej Szkole Podstawowej Rydzewie Szlacheckim a nie jej dzierżawy. Jeżeli ktokolwiek chciałby wydzierżawić te budynki na pewno Wójt rozmawiałby wówczas z mieszkańcami. Po Nowym Roku Wójt będzie przeprowadzał rozmowy z mieszkańcami gminy w celu scalania gruntów, dzięki czemu możemy dodatkowo pozyskać środki na drogi. Radny Rogowski zwraca się z prośbą o wycięcie krzaków przy drodze. Wójt wyjaśnił, że jest problem z Panem Piotrowskim, który nie pozwala wyciąć tych krzaków.

 

Ad 9.

 

W wolnych wnioskach głos zabrała Sołtys wsi Brychy Pani Hanna Rogowska
z zapytaniem czy klucze do hydrantów mogą mieć sołtysi. Wójt odpowiedział, że ten problem poruszy na komisji.

Pani Sołtys wsi Sośnia wnosi zapytania odnośnie:

- artykułu w Kontaktach, drogi do miejscowości Sośnia. Wójt potwierdził, że udziela różnych wywiadów a nie zawsze artykuł jest odzwierciedleniem tego co mówi. Poseł stwierdził,
że niektóre gazety są stronnicze tj. Gazeta Współczesna i Kontakty, należałoby wziąć przykład z Rady Miejskiej Grajewo, która przyjęła stanowisko negujące pracę jednej z gazet. W sprawie drogi Wójt nie zmieni zdania, gdyż uważa że droga w obecnej postaci jest całą atrakcją tej miejscowości, położenie asfaltu zniszczyłoby wizerunek okolicy, a poza tym
są miejscowości w których budowa dróg jest pilniejsza.

Krzysztof Konopka podziękował za współpracę. Poseł Pan Kazimierz Gwiazdowski podziękował za zaproszenie, zaoferował chęć współpracy z Radnymi i innymi ludźmi.

Na tym posiedzenie zakończona o godzinie 1240

 

 

Protokołowała:                                                                     Zatwierdził:

Krystyna Jankowska                                                   Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08