Protokół Nr XIV/07 z dnia 2007-11-15 - z posiedzenia XIV Sesji Zwyczajnej Rady Gminy

Typ Protokół
Tytuł z posiedzenia XIV Sesji Zwyczajnej Rady Gminy
Numer XIV/07
Data wydania 2007-11-15

PROTOKÓŁ Nr XIV/07

 z posiedzenia XIV Sesji Zwyczajnej Rady Gminy, która odbyła się, w dniu 15 listopada 2007r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów, w godzinach od 1000 do 1240.

 

 

Radni obecni na posiedzeniu:

 1. Mordasiewicz Zbigniew – przewodniczący Rady Gminy
 2. Wierciszewski Józef – wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Sulewska Renata - wiceprzewodniczący Rady Gminy
 4. Brzozowski Sylwester
 5. Kazimierz Grądzki
 6. Kukowska Barbara
 7. Malinowski Bogdan
 8. Mordasiewicz Wiesław 
 9. Obrycki Jan
 10. Olszewska Katarzyna

11.Polkowski Bogdan

12. Rogowski Henryk

13. Rogowski Sławomir

14. Rutkowska Bożena

15. Wierzbicki Robert

 

Poza tym w posiedzeniu  udział wzięli:

 1. Robert Ziemkiewicz – Wójt Gminy
 2. Józef Jurski – p.o. Kierownika GOPS
 3. Krzysztof Milewski – Radny Powiatowy
 4. Józef Trzonkowski  - KZB Radziłów
 5. Jankowska Krystyna – zastępca wójta
 6. Żebrowski Jan – sołtys wsi Barwiki
 7. Bargłowski Jan - sołtys wsi Borawskie – Awissa
 8. Piszczatowski Józef -  sołtys wsi Dębówka
 9. Brzostowski Antoni – sołtys wsi Karwowo
 10. Szyszkowska Grażyna  - sołtys wsi Klimaszewnica
 11. Ciszewski Eugeniusz – sołtys wsi Konopki Awissa
 12. Śmiarowski Władysław -  sołtys wsi Kownatki
 13. Rutkowski Andrzej – sołtys wsi Łoje – Awissa
 14. Chmielewski Kazimierz – sołtys wsi Mścichy
 15. Karwowski Andrzej – sołtys wsi Mikuty
 16. Szleter Jan – sołtys wsi Ostrowik
 17. Kacperska Anastazja – sołtys wsi Racibory
 18. Chmielewska Henryka – sołtys wsi Radziłów
 19.  Rydzewski Kazimierz – sołtys wsi Rydzewo Szlacheckie
 20. Krawcewicz Wiesław – sołtys wsi Rydzewo Pieniążek
 21. Polkowski Ryszard – sołtys wsi Szyjki
 22. Wysocki Kazimierz – sołtys wsi Wiązownica
 23. Borawski Mieczysław - sołtys wsi Zakrzewo
 24. Mularzuk Genowefa – sołtys wsi Sośnia

 

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie:

a.           zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

b.           zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

c.           zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Zapytania i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Ad. 1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący  Rady Gminy – Zbigniew Mordasiewicz. Stwierdził, że na stan 15 radnych na dzisiejszą sesję przybyło 15. Upoważnia to Radę do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, Wójt złożył wniosek o „Przedstawienie protokołu z posiedzenia z Komisji”. Brzozowski przedstawił wniosek, aby na stałe wprowadzić w porządku obrad jeden pkt. „ Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi”. Przewodniczący poddał wnioski pod głosowanie -  przyjęto jednogłośnie.

 

 

Ad. 2.

Protokół został wyłożony do publicznego wglądu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy Radziłów i Rada w jawnym głosowaniu przyjęła większością głosów (jedna osoba wstrzymała się od głosowania) w napisanym brzmieniu.

 

 

Ad. 3.

            Wójt – Robert Ziemkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. Wójt poinformował, iż podpisano umowę na zwrot kosztów na termomodernizację budynków użytecznego publicznie. Rozpoczęto pracę drogi w Karwowie. Kanalizacja
w Barwikach być może nie będzie wykonana w tym roku. Rozpoczęto remont oświetlenia na terenie Gminy.  W Kownatkach zakończono wymianę starych lamp. Wczoraj podpisano umowę na wykończenie stołówki w Gimnazjum.

 

Ad. 4.

 

a)      zmiany w budżecie omówiła Pani Skarbnik, wyjaśniła zwiększenia i zmniejszenia
w planie budżetu. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany uchwały dotyczące otrzymanej dotacji. Poprosiła o opinię Rady, czy może wprowadzać zmiany tuż przed sesją
i przekładać dokumentację a następnie je omawiać. Propozycji nie przegłosowano.
Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XIV/82/07

b)     Uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu omówiła Pani Skarbnik Gminy, wyjaśniła procedurę postępowania przy ustalaniu budżetu gminy na 2008 rok. Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XIV/83/07

c)      Uchwałę w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne omówiła również Pani Skarbnik, zmiana dotyczy Termomodernizacji budynków  użyteczności publicznej. Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XIV/84/07

 

 

Ad. 5.

Kolejny punkt dotyczy interpelacji i zapytań radnych oraz odpowiedzi.

Głos zabrał Radny Grądzki: przeczytał pismo odnośnie z Powiatowym Zarządem Drogi
ze Słucza do Żeber, z którego wynikała, iż Powiatowy Zarząd Dróg bez wkładu środków finansowych gminy nie jest w stanie sam zacząć jakiejkolwiek inwestycji, Radny porosił Wójta o odpowiedź w tej kwestii. Wójt poinformował, iż w projekcie budżetu gminy
na 2008 rok zabezpieczył środki na infrastrukturę na drogi na terenie gminy, to które drogi będą robione zależy wyłącznie od Radnych.

Radny Sławomir Rogowski wniósł zapytanie czy dzieci dowożone autobusami szkolnymi  na trasie Konopki – Dusze nie można byłoby w pierwszej kolejności przywozić do domu, gdyż rano zabierane są pierwsze a odwożone ostatnie. Wójt poinformował, iż przekaże
dla Pan Romana Szydłowskiego do wyjaśnienia.

Ad. 6

W wolnych wnioskach głos zabrała sołtys z Klimaszewnicy prosząc o tablice ogłoszeń gdyż nie ma gdzie wywieszać informacji czy też ogłoszeń urzędowych. Wójt nie obiecując poinformował, iż postara się wygospodarować w budżecie na 2008 rok.

Sołtys ze wsi Sośnia zabrała głos w sprawie wodociągu i remontu drogi, poraz kolejny podkreśliła potrzebę doprowadzenia wodociągu do miejscowości oraz wyremontowania drogi. Wójt powiedział, że zabezpieczył wkład własny w budżecie na tą inwestycje ale czy doprowadzimy ją do skutku to się okaże, jak pozyskamy środki z zewnątrz, bez dofinansowanie nie stać na jakąkolwiek inwestycję. Poza tym w obecnym roku nie mogliśmy czegokolwiek zrobić gdyż nie było zabezpieczonych środków w budżecie, jak również nie było kompletnego pozwolenia na budowę, co potwierdził, Krzysztof Milewski – Kierownik RI. Radny Grądzki zapytał czy rury w tym wodociągu muszą być grube, położenie mniejszych zmniejszyło by koszta. Wójta poinformował, iż każda inwestycja musi spełniać swoje wymogi, a rury muszą być odpowiednie gdyż muszą spełniać wymaniania p/poż.

Przewodniczący Rady na tym zakończył XII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Radziłów.

 

Sporządził:                                                                           Zatwierdził:

Krystyna Jankowska                                                           Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27