Protokół Nr XIII/07 z dnia 2007-10-25 - z posiedzenia I Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy

Typ Protokół
Tytuł z posiedzenia I Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy
Numer XIII/07
Data wydania 2007-10-25

PROTOKÓŁ Nr XIII/07

 z posiedzenia I Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy, która odbyła się, w dniu 25 października 2007r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów, w godzinach od 1000 do 1207.

 

 

Radni obecni na posiedzeniu:

 1. Zbigniew Mordasiewicz – przewodniczący Rady Gminy
 2. Wierciszewski Józef – wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Sulewska Renata - wiceprzewodniczący Rady Gminy
 4. Brzozowski Sylwester
 5. Olszewska Katarzyna
 6. Kukowska Barbara
 7. Polkowski Bogdan
 8. Wierzbicki Robert
 9. Rogowski Henryk
 10. Obrycki Jan
 11. Grądzki Kazimierz
 12. Malinowski Bogdan
 13. Rutkowska Bożena
 14. Rogowski Sławomir
 15. Mordasiewicz Wiesław

 

 

Poza tym w posiedzeniu  udział wzięli:

 1. Robert Ziemkiewicz – Wójt Gminy
 2. Józef Jurski – p.o. Kierownika GOPS
 3. Anna Jakubczyk – Skarbnik Gminy
 4. Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP
 5. Krzysztof Milewski – Radny Powiatowy
 6. Józef Jurski – Kierownik GOPS
 7. Bargłowski Jan - sołtys wsi Borawskie – Awissa
 8. Grabowski Janusz – sołtys wsi Czerwonki
 9. Brzostowski Antoni – sołtys wsi Karwowo
 10. Szyszkowska Grażyna  - sołtys wsi Klimaszewnica
 11. Ciszewski Eugeniusz – sołtys wsi Konopki Awissa
 12. Zarzecki Jerzy - sołtys wsi Konopki
 13. Rutkowski Andrzej – sołtys wsi Łoje – Awissa
 14. Chmielewski Kazimierz – sołtys wsi Mścichy
 15. Karwowski Andrzej – sołtys wsi Mikuty
 16. Szleter Jan – sołtys wsi Ostrowik
 17. Kacperska Anastazja – sołtys wsi Racibory
 18. Czmielewska Henryka – sołtys wsi Radziłów rej. I
 19. Bagiński Antoni – sołtys wsi Radziłów rej. II
 20. Rydzewski Kazimierz – sołtys wsi Rydzewo Szlacheckie
 21. Krawcewicz Wiesław – sołtys wsi Rydzewo Pieniążek
 22. Mikucki Eugeniusz – sołtys wsi Święcienin
 23. Wysocki Kazimierz – sołtys wsi Wiązownica
 24. Borawski Mieczysław - sołtys wsi Zakrzewo

 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie:

a.           zmieniająca uchwałę Nr XII/72/07 z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

b.           zaciągnięcia kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A.
na prefinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów” współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Norweskiego.

c.           zaciągnięcia kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A.

d.          zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

e.           zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

f.            wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

g.           przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG lub/i Mechanizmu Finansowego Norweskiego.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Zapytania i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Ad. 1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący  Rady Gminy – Zbigniew Mordasiewicz. Stwierdził, że na stan 15 radnych na dzisiejszą sesję przybyli wszyscy. Upoważnia to Radę do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, Wójt złożył wniosek o dopisanie punktu 5g w porządku obrad dotyczącego: podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG lub/i Mechanizmu Finansowego Norweskiego  - jednogłośnie.  Radny Brzozowski złożył wniosek aby zapytania i interpelacje radnych zapisać w jednym punkcie
z odpowiedziami na zapytania i interpelacje radnych - wniosek został przyjęty większością głosów.

 

Ad. 2.

Protokół został wyłożony do publicznego wglądu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy Radziłów i Rada w jawnym głosowaniu przyjęła większością głosów (jedna osoba wstrzymała się od głosowania) w napisanym brzmieniu.

 

 

 

Ad. 3.

            Wójt – Robert Ziemkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. Omówił przebieg remontów budynków użyteczności publicznej.

 Ad. 4.

a)      uchwałę omówiła Pani Krystyna Jankowska - Zastępca wójta, poinformowała,
iż zmiana dotyczy  §3 wejścia uchwały w życie, w poprzedniej uchwale napisano, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem to zakwestionował Urząd Wojewódzki – gdyż uchwały dotyczące przepisów gminnych wchodzą
w życie po 14 dniach od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała
Nr XIII/78/07

b)     uchwałę omówił Wójt, poinformował, że kredyt jest zaplanowany w budżecie na okres 3-4 miesięcy do czasu zwrotu dotacji. Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie otrzymamy dotacji jeżeli nie przedstawimy faktur. Sołtys wsi Zakrzewo zapytał o oprocentowanie tego kredytu - Pani Skarbnik wyjaśniała, że nie przekroczy 5,5%, tak jak pozostałe kredyty które dziś będziemy omawiać. Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XIII/77/07

c)      uchwałę omówił Wójt, poinformował, że zaciągnięcie kredytu jest konieczne aby pokryć koszty poniesione na remont dachów w SP w Słuczu i Klimaszewnicy
- 82.000 zł oraz na remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy(gdyż WFOŚiGW w całości nie może udzielić kredytu na jedno zadanie) – 130.100 zł. Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XIII/75/07

d)     uchwałę omówił Wójt, poinformował, że zaciągnięcie pożyczki wiąże się możliwością przeprowadzenia remontu oświetlenia na terenie gminy, oświadczył, że kredyt będzie spłacany z oszczędności z opłat za energię elektryczną. Radna Kukowska spytała jakie warunki należy spełnić aby umorzyć odsetki od tego kredytu. Wójt poinformował, że należy w terminie spłacać raty kredytu oraz umorzenie przeznaczyć na inwestycję związaną z ochroną środowiska. Poinformował również, że po przeprowadzonym remoncie oświetlenia światło będzie włączane cały rok, z tym warunkiem ze w porze nocnej tj. w godz.
od 2400 do 300  będzie wyłączone wszędzie oprócz Radziłowa. Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XIII/76/07

e)      zmiany w budżecie omówiła Pani Skarbnik, wyjaśniła zwiększenia
i zmniejszenia w planie budżetu. Radny Malinowski zapytał jak są dzielone pieniądze z wyborów. Pani Skarbnik poinformowała, że podziału dokonuje Wójt według wytycznych z Krajowego Biura Wyborczego. Wójt poinformował,
że większość środków przeznaczona na remont lokalu wyborczego w Łojach Awissa, gdyż nie było możliwości przeprowadzenia tych wyborów, podłoga była zgnita, ze ścian odpadał tynk, powybijane okna remont był konieczny. Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XIII/80/07

f)       uchwałę omówiła Inspektor Jadwiga Cendrowska, wymieniła ile posiadamy mieszkań komunalnych koszt wynajęcia m2 oraz zadłużenia lokatorów. Omówiła program  gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011, który stanowi załącznik do uchwały. Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała
Nr XIII/79/07

g)      uchwałę omówił Wójt, poinformował, że podjęcie tej uchwały jest konieczne aby otrzymać przyznaną dotację na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, podjęcie tej uchwały umożliwia podpisanie umowy. Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała Nr XIII/81/07.

Ad. 5

1. Radny Sławomir Rogowski – stwierdził, że topole usunięto w pasie drogowym,
ale zostały krzaki – Wójt odpowiedział że wciągu 2 tygodni zostanie to uprzątnięte.

2. Radny Kazimierz Grądzki wniósł zapytania odnośnie:

- budynku po byłej szkole – zaproponował aby wykupić byłą zlewnię od MLEKPOLU i wyremontować dla mieszkańców,  a obecny budynek sprzedać. Wójt stwierdził, ze pomysł nie jest zły i należałby się zastanowić i przedyskutować to na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, jednak najpierw wolałby wykończyć remonty w swoich budynkach tak aby kilka lat do nich nie wracać.

- czy folie będzie odbierał KZB, gdyż firma ich nie odbiera? Kierownik Trzonkowski stwierdził, iż przekazał grafik odbioru folii na terenie gminy i firma miała w tych dniach
je odbierać. Wójt stwierdził, jeżeli firma nie będzie wywiązywała się z umowy to ją zerwiemy i poszukamy nowej firmy.

- odbiór śmieci, w ubiegłym miesiącu w ogóle nie odebrano. Kierownik wyjaśnił,
że spowodowane została tym iż dwukrotnie przebito koła w samochodzie i musiano zaprzestać dalszego zbierania ale sprawę tą wyjaśni, gdyż powinno to być zebrane
w kolejnych dniach. Poinformował również, że zgodnie z umową kosze powinny stać przy drodze a nie w podwórku, a osoby starsze mogą nadal zgłaszać do KZB wówczas bez żadnego problemu będą kosze te odbierane przez pracowników z podwórka.

- czy można byłoby załatać dziury w drodze w kierunku do Wiązownicy, oraz usunąć krzaki. Wójt stwierdził, że stara się na bieżąco załatwiać wszystkie większe usterki ale nie może wszystkiego ogarnąć, gdyż prawie wszystkie drogi potrzebują remontów.

3.Radny Obrycki – prosił o skierowanie pisma do Powiatowego Zarządu Dróg aby wycieli krzaki na drodze ze Słucza do Radziłowa, gdyż jest słaba widoczność.

4. Przewodniczący zapytał kto redaguje i ile kosztuje biuletyn informacyjny? Wójt stwierdził, ze jest głównym redaktorem a dane przedkładają pracownicy, koszt jednego nakładu to 500 zł rocznie ok. 3.500 zł czyli tyle samo ile impreza Zapustowa.

5. Radny Malinowski zaproponował aby sprostować gdyż dyrekcja szkół na Komisji Spraw Społecznych chciała aby porównać swoje dodatki funkcyjne z dodatkami pracowników UG. Wójt stwierdził, iż takie porównanie nie jest adekwatne do prawdziwego wynagrodzenia gdyż nauczyciele dostają dużo więcej dodatków.

- czy będzie dowóz na bieg jelonka i dlaczego szkoły jeszcze nie zostały powiadomione o tych zawodach. Wójt oznajmił że organizatorem jest Gimnazjum a Wójt sponsoruje tylko nagrody. W kwestii dowozu proszę rozmawiać z kierownikiem KZB.

Ad. 6

 

Głos zabrał Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP podziękował wszystkim
za oddany głos, oświadczył, iż nie namawia ani radnych ani sołtysów aby nie głosowali
za podjęciem jakichkolwiek uchwał, czy działania na szkodę urzędu.

Na tym Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku dziennego i ogłosił zamknięcie obrad sesji.

 

Protokołowała                                                                 Przewodniczący Rady  Gminy

                                          

Krystyna Jankowska                                                       Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27