Protokół Nr XII/07 z dnia 2007-09-25 - z posiedzenia XII Sesji Zwyczajnej Rady Gminy

Typ Protokół
Tytuł z posiedzenia XII Sesji Zwyczajnej Rady Gminy
Numer XII/07
Data wydania 2007-09-25

PROTOKÓŁ Nr XII/07

 z posiedzenia XII Sesji Zwyczajnej Rady Gminy, która odbyła się, w dniu 25 września 2007r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów, w godzinach od 1000 do 1240.

 

Radni obecni na posiedzeniu:

 1. Zbigniew Mordasiewicz – przewodniczący Rady Gminy
 2. Wierciszewski Józef – wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Sulewska Renata - wiceprzewodniczący Rady Gminy
 4. Brzozowski Sylwester
 5. Olszewska Katarzyna
 6. Kukowska Barbara
 7. Polkowski Bogdan
 8. Wierzbicki Robert
 9. Rogowski Henryk
 10. Obrycki Jan
 11. Grądzki Kazimierz
 12. Malinowski Bogdan
 13. Rutkowska Bożena

 

Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu:

1. Rogowski Sławomir

W czasie obrad sesji przybył nieobecny:

 1. Mordasiewicz Wiesław

 

Poza tym w posiedzeniu  udział wzięli:

 1. Robert Ziemkiewicz – Wójt Gminy
 2. Józef Jurski – p.o. Kierownika GOPS
 3. Anna Jakubczyk – Skarbnik Gminy
 4. Marianna Gwiazdowska – członek Izby Rolniczej
 5. Jacek Mocarski – członek Izby Rolniczej
 6. Elżbieta Mudry – mieszkanka wsi Sośnia
 7. Krzysztof Milewski – Radny Powiatowy
 8. Żebrowski Jan – sołtys wsi Barwiki
 9. Bargłowski Jan - sołtys wsi Borawskie – Awissa
 10. Grabowski Janusz – sołtys wsi Czerwonki
 11. Zarzecki Władysław – sołtys wsi Janowo
 12. Brzostowski Antoni – sołtys wsi Karwowo
 13. Szyszkowska Grażyna  - sołtys wsi Klimaszewnica
 14. Zarzecki Jerzy - sołtys wsi Konopki
 15. Rutkowski Andrzej – sołtys wsi Łoje – Awissa
 16. Chmielewski Kazimierz – sołtys wsi Mścichy
 17. Karwowski Andrzej – sołtys wsi Mikuty
 18. Szleter Jan – sołtys wsi Ostrowik
 19. Kacperska Anastazja – sołtys wsi Racibory
 20. Rydzewski Kazimierz – sołtys wsi Rydzewo Szlacheckie
 21. Krawcewicz Wiesław – sołtys wsi Rydzewo Pieniążek
 22. Mikucki Eugeniusz – sołtys wsi Święcienin
 23. Borawski Mieczysław - sołtys wsi Zakrzewo

 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie:

a.           zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

b.           zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

c.           zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Zapytania i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Ad. 1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący  Rady Gminy – Zbigniew Mordasiewicz. Stwierdził, że na stan 15 radnych na dzisiejszą sesję przybyło 13. Upoważnia to Radę do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, Wójt złożył wniosek o dopisanie punktu 5d w porządku obrad dotyczącego: podjęcia uchwały w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - wniosek został przyjęty.

 

Ad. 2.

Protokół został wyłożony do publicznego wglądu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy Radziłów i Rada w jawnym głosowaniu przyjęła większością głosów(jedna osoba wstrzymała się od głosowania) w napisanym brzmieniu.

 

Ad. 3.

            Wójt – Robert Ziemkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. Wymienił jakie podjęto decyzje i zarządzenia ile ogłoszono przetargów. Omówił zatrudnienie w Urzędzie Gminy, przedstawił rezultat przeprowadzonych negocjacji
z Zakładem Energetycznym, w sprawie odkupu starych lamp.

 Ad. 4.

Zapytanie wniósł Radny K. Grądzki w sprawie wycinki drzew i krzaków
do miejscowości? Kolejne pytanie zadała Radna Bożena Rutkowska – czy są jakieś plany
w stosunku do budowy oczyszczalni w Łojach?

Sołtysi wsi Zakrzewo, Dębówka zgłosili również zadrzewione drogi dojazdowe.  Pani Elżbieta Mudry ze wsi Sośnia zaprosiła Radnych i Wójta na sesję objazdową do swojej posiadłości aby obejrzeć sytuację wsi. Ponownie zajęła stanowisko w sprawie wodociągu do miejscowości.

 

Ad. 5.

a) zmiany w budżecie omówiła Pani Skarbnik, wyjaśniła zwiększenia i zmniejszenia
w planie budżetu. Przewodniczący zabrał głos w sprawie zmian dotyczących przeniesienia z dotacji na kulturę fizyczną i sport na remont dachów w szkole w Klimaszewnicy
i Słuczu. Dlaczego nie uzgodniono tego z Radą mimo że zostały złożone wnioski
na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego z poszczególnych szkół z tej puli pieniędzy. Wójt stwierdził, iż przeciekające dachy są większym problemem, i zdecydował o przeniesieniu właśnie środków z tego paragrafu. Radny Malinowski stwierdził,
iż decyzja o przeznaczeniu tych środków dla poszczególnych szkół zapadła na Komisji Spraw Społecznych (na której nie uczestniczył Wójt). Zastępca Wójta – Krystyna Jankowska poinformowała, iż na Komisji nie podjęto decyzji tylko dyrekcja została poinformowania o możliwości składania takich wniosków, nikt nie powiedział,
że na pewno te pieniądze będą w ten sposób zagospodarowane. Przewodniczący twierdząco uznał, że należy te pieniądze przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego. Wójt uzgadniał tą sprawę z radnym Wierzbickim, który w obecności  Pani sołtys
z Klimaszewnicy stwierdził iż akceptuje takie rozwiązanie – co potwierdził. Radna Olszewska stwierdziła, iż popiera decyzję Wójta, gdyż nie można pominąć remontu dachów czy też Sali gimnastycznej, to ta sprawa jest ważniejsza i konieczna aby zapewnić naszym dzieciom bezpieczeństwo i warunki do nauki i prawidłowego rozwoju.

Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała XII/71/07 została odrzucona większością głosów (5 osób było za przyjęciem uchwały, 6 przeciw,
2 osoby się wstrzymały. Przewodniczący ogłosił 15 min przerwę.

Po przerwie dołączył Radny Mordasiewicz Wiesław. Ponownie wniesiono dyskusję odnośnie uchwały Przewodniczący podtrzymywał swoje zdanie poruszając ponownie sprawę skwerku przy budynku UG Radziłów. Padła propozycja ponownego przeczytania
i przegłosowania uchwały gdyż uchylenie uchwały wiąże się z wstrzymaniem wypłaty zasiłków z GOPS, wypłaty stypendiów dla uczniów na które wpłynęła dotacja, oraz wiele innych zadań.

Przewodniczący ponownie przeczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Po ponownym przegłosowaniu uchwała XII/71/07 została przyjęta większością głosów
(za przyjęciem uchwały było 8 radnych, przeciw 3, od głosu wstrzymało się 3 radnych

b) uchwałę omówił Wójt, poinformował, iż zmiana jest konieczna aby była możliwość składania wniosków o dofinansowanie do inwestycji na te drogi ze środków unijnych.

c), poinformował, iż zmiana dotyczy modernizacji oświetlenia, nie określono jeszcze czy będziemy zaciągać pożyczkę, czy będziemy spłacać koszty tej inwestycji
z oszczędności dla firmy która będzie wykonywać modernizację. 

Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała XII/73/07 została przyjęta jednogłośnie.

d) uchwałę omówił Wójt, upłynął termin poprzednio zawartej umowy dlatego też należy sprecyzować konkretne warunki przyznawania dotacji oraz sposobu jej rozliczania przez EDUKATOR, który prowadzi Szkołę Podstawową w Klimaszewnicy.

Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała XII/74/07 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6

Odpowiedzi odnośnie zapytania radnych udzielił Wójt:

1. Drogi konsekwentnie są doprowadzane do porządku w tym lub następnym tygodniu na pewno zostanie zrobiona droga do Rydzewa.

2. Plany odnośnie budowy oczyszczalni w Łojach Awissa są ale czy uda się pozyskać
na to środki nie jest pewne, gdyż większość środków unijnych przeznaczone będzie na duże inwestycje, więc na takie gminne inwestycje może zabraknąć środków, z własnego budżetu nie jesteśmy w stanie sfinalizować tak drogiego zadania.

3. Droga do Dębówki wymaga kapitalnego remontu.

4. Sesje w prywatnych posesjach nie będą organizowane, możemy wziąć samochód
i jechać obejrzeć sytuację w Sośni.Większość radnych nie wyraziło chęci takiego wyjazdu.

Ad. 7

Radna Rutkowska zapytała o pozwolenie na odmulenie rzeki Wissa, jakiego dotyczy.

Wójt poinformował, iż dotyczy odmulenia odcinka Karwowo – Łoje Awissa,
z pracami czekamy na warunki pogodowe. 

Na tym Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku dziennego i ogłosił zamknięcie obrad XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Radziłów.

 

 

Protokołowała                                                                 Przewodniczący Rady  Gminy

                                         

Krystyna Jankowska                                                       Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27