Protokół Nr XI/07 z dnia 2007-08-14 - z posiedzenia XI Sesji Zwyczajnej Rady Gminy

Typ protokół
Tytuł z posiedzenia XI Sesji Zwyczajnej Rady Gminy
Numer XI/07
Data wydania 2007-08-14

PROTOKÓŁ Nr XI/07

 

z posiedzenia XI Sesji Zwyczajnej Rady Gminy, która odbyła się, w dniu 14 sierpnia 2007r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów, w godzinach od 1000 do 1330.

 

Radni obecni na posiedzeniu:

 1. Zbigniew Mordasiewicz – przewodniczący Rady Gminy
 2. Wierciszewski Józef – wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Sulewska Renata - wiceprzewodniczący Rady Gminy
 4. Brzozowski Sylwester
 5. Olszewska Katarzyna
 6. Kukowska Barbara
 7. Polkowski Bogdan
 8. Wierzbicki Robert
 9. Mordasiewicz Wiesław
 10. Rogowski Henryk
 11. Obrycki Jan
 12. Grądzki Kazimierz
 13. Malinowski Bogdan
 14. Rutkowska Bożena

 

Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu:

1. Rogowski Sławomir

 

Poza tym w posiedzeniu  udział wzięli:

 1. Robert Ziemkiewicz – Wójt Gminy
 2. Józef Trzonkowski – Kierownik KZB
 3. Józef Jurski – p.o. Kierownika GOPS
 4. Anna Jakubczyk – Skarbnik Gminy
 5. Arkadiusz Lichota – Zastępca Dowódcy JRG Grajewo
 6. Wojciech Dudziuk – p.o. dyrektora BPN
 7. Żebrowski Jan – sołtys wsi Barwiki
 8. Bargłowski Jan - sołtys wsi Borawskie – Awissa
 9. Grabowski Janusz – sołtys wsi Czerwonki
 10. Zarzecki Władysław – sołtys wsi Janowo
 11. Brzostowski Antoni – sołtys wsi Karwowo
 12. Szyszkowska Grażyna  - sołtys wsi Klimaszewnica
 13. Zarzecki Jerzy - sołtys wsi Konopki
 14. Rutkowski Andrzej – sołtys wsi Łoje – Awissa
 15. Chmielewski Kazimierz – sołtys wsi Mścichy
 16. Karwowski Andrzej – Mikuty
 17. Szleter Jan – sołtys wsi Ostrowik
 18. Kacperska Anastazja – sołtys wsi Racibory
 19. Rydzewski Kazimierz – sołtys wsi Rydzewo Szlacheckie
 20. Krawcewicz Wiesław – sołtys wsi Rydzewo Pieniążek
 21. Mikucki Eugeniusz – sołtys wsi Święcienin
 22. Borawski Mieczysław - Zakrzewo

 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

a)      omówienie prac Biebrzańskiego Parku Narodowego

b)      omówienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy oraz sprawozdanie z działalność PSP Grajewo.

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Radziłów oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie:

a.       zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie.

b.      zmian w budżecie gminy na 2007 r.

c.       określenia środków pochodzących z budżetu gminy planowanych na realizację programów operacyjnych w latach 2008-2010.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Zapytania i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Ad. 1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący  Rady Gminy – Zbigniew Mordasiewicz. Stwierdził, że na stan 15 radnych na dzisiejszą sesję przybyło 14. Upoważnia to Radę
do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, jednocześnie złożył wniosek
o dołożenie punktu 2a i 2b w porządku obrad dotyczących: omówienia prac Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz omówienia stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy oraz sprawozdanie z działalność PSP Grajewo - wniosek został przyjęty.

Protokół został wyłożony do publicznego wglądu i rada w jawnym głosowaniu przyjęła w napisanym brzmieniu.

a) Głos zabrał Pan Wojciech Dudziuk – p.o. dyrektora BPN omówił zasady funkcjonowania Parku, sposób dysponowania finansami, zasadę pracy, wycinkę traw. Głos zabrała Radna Rutkowska w sprawie zalewającej wody z rzeki Wissa w Łojach, czy pisma Posła Gwiazdowskiego zostały w jakiś sposób rozpatrzone. Rolnicy
są poszkodowani, gdyż łąki są zalane a zwierzęta stoją w oborach. Dyrektor obiecał
iż poruszy ten problem, omówił jeszcze na prośbę Przewodniczącego program Natura 2000.

b) Arkadiusz Lichota – Zastępca Dowódcy JRG Grajewo omówił wszystkie wypadki
na terenie gminy i powiatu grajewskiego, zaznaczył ze obecny rok najtragiczniejszy
w skutkach okazał się dla naszej gminy wichury i gradobicia wyrządziły ogromne szkody dla rolników, w Klimaszewnicy zerwało cały dach z budynków gospodarskich,
w Raciborzach powalone drzewo zniszczyło dach domu, najwięcej powalonych drzew sprzątnięto w gminie Wąsosz, odnotowano również wypadki drogowe, osób śmiertelnych nie było.

 

Ad. 3.

            Wójt – Robert Ziemkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. wymienił jakie podjęto decyzje i zarządzenia ile ogłoszono przetargów. Omówił zatrudnienie w Urzędzie Gminy.

 Ad. 4.

Zapytanie wniósł Przewodniczący Rady w jaki sposób Wójt pomógł mieszkańcom Klimaszewnicy, który ponieśli szkody po wichurze? Kolejne pytanie zadał radny Sylwester Brzozowski – skąd Wójt ma środki na remont skwerku przy Urzędzie Gminy? Radna Renata Sulewska prosi o udzielenie odpowiedzi na temat projektu drogi Święcienin – Borawskie?

 

Ad. 5.

            Pani Skarbnik przedstawiła wykonanie budżetu za I półrocze, omówiła wydatki
i przychody, określiła co jeszcze zostało do wykorzystania.

 

Ad. 6.

a) konieczność zmiany w Statucie omówił Pan Józef Jurski p.o. Kierownika GOPS
w Radziłowie. Jednocześnie poinformował, iż powyższa uchwała powinna była być powzięta w 2005 roku.  Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała XI/68/07 została przyjęta jednogłośnie.

b) zmiany w budżecie omówiła Pani Skarbnik, wyjaśniła zwiększenia i zmniejszenia
w planie budżetu. Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała XI/69/07 została przyjęta jednogłośnie.

c) uchwałę omówiła Pani Skarbnik, uchwała jest załącznikiem do planu inwestycyjnego. Przewodniczący odczytał uchwałę  i poddał ją pod jawne głosowanie, uchwała XI/70/07 została przyjęta jednogłośnie.

 

 

 

Ad. 7

Odpowiedzi odnośnie zapytania radnych udzielił Wójt:

1. W związku z tragedią w Klimaszewnicy wysłano dwóch pracowników do pomocy w celu uprzątnięcia podwórka.

2. Skwerek jest robiony ze względu na fakt iż zostało sporo kostki brukowej
i krawężniki z poprzednich inwestycji, dwie palety kostki obiecał Wojewódzki Zarząd Dróg w Łomży, a koszty prac firmy pokryty będzie z rezerwy budżetowej.

3. Kwota projektu ustalona była na 30.000 zł, okazało się że nie wliczono kosztów wtórnika ok. 3.000 zł – takie środki nie były zaplanowane.

Ad. 8

Przewodniczący odczytał pismo Pani Garlickiej dotyczące przydzielenia mieszkania na terenie gminy, Wójt poinformował o wygranej sprawie budynku byłej Szkoły w Łojach – Awissa. radni stwierdzili, iż pozostawiają decyzje dla Wójta.

Radny Wierzbicki poruszył temat oświetlenia ulicznego, chce aby światła świeciły się we wszystkich miejscowościach. Wniosek został odrzucony i pozostawiony
do przedyskutowania dla Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący rady poprosił o omówienie działania KZB sprawy kadrowe. Kierownik Jozef Trzonkowi wyjaśnił zmiany organizacyjne, omówił również wykonane  prace w hydroforniach i przedstawił koszta tych prac.

Na tym Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku dziennego i ogłosił zamknięcie obrad XI sesji zwyczajnej Rady Gminy Radziłów.

 

 

Protokołowała                                                                 Przewodniczący Rady  Gminy

                                          

Krystyna Jankowska                                                       Zbigniew Mordasiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27