Ogłoszenie z dnia 2021-06-01 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-06-01
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.06.01

Gk. 6220.7.2021.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 274), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że w dniu 1 czerwca 2021r wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.7.2021.JC o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą

Modernizacja gospodarstwa– zakup maszyn rolniczych, zwiększenie wydajności mlecznej krów i zwiększenie obsady o  ok. 6,0 DJP na działce nr 60,  w gospodarstwie o docelowej obsadzie ok. 61,7 DJP” we wsi Czachy, gm. Radziłów, pow. grajewski, woj. podlaskie”,

Decyzja została wydana po uzyskaniu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WSTII.4220.42.2021.MM z dnia 11 marca 2021r
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI. ZZŚ.1.4360.60.2021.BG z dnia 12 marca 2021r. (W.w. organy wyraziły opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko)
, a także stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Sygn. Nr 4461.5.2021 z dnia 5.02. 2021r; zgodnie z którym organ stwierdził bezprzedmiotowość.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy,  strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów  pokój nr 3a od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1545.
Treść decyzji jest dostępna na stronie BIP od 01.06.2021 r.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT           

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-06-01

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-06-01

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-06-01