Ogłoszenie z dnia 2021-05-14 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-05-14
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.05.14

Gk. 6220.11.2021.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku zawiadamiam strony postępowania, że w dniu  14 maja 2021r wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.11.2021.JC w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie-Pieniążek” planowana jest na głównym przebiegu DP w km 1+495÷2+475 o długości ok. 980m oraz na bocznym odcinku w km 0+000÷0+359. Inwestycja będzie wykonywana na działkach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1823B  o nr 29/1; 33; 35; 168; 184/2, na działkach będących drogami gminnymi o nr 52; 138; 141; 155; 184/1, na części działek zajętych pod przebudowę drogi o nr 1; 2; 3; 4; 36/1; 36/2; 37; 38; 46; 47; 48; 49; 50; 53; 54; 55; 56; 57/2; 96; 140; 144; 146; 167; 183 w obrębie nr 0025 – Rydzewo-Pieniążek oraz na części działki zajętej pod przebudowę drogi o nr 98 położonej w obrębie  0026 – Rydzewo-Szlacheckie, w jednostce ewidencyjnej gm. Radziłów.”  Decyzja została wydana po uzyskaniu opinii:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Sygn. Nr 4461.32.2021 z dnia 16 kwietnia 2021r
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WST II.4220.80.2021.RŚ z dnia 13 kwietnia 2021r, 
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI. ZZŚ. 1.4360 109.2021.AN z dnia 12 kwietnia 2021r, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Niniejsza decyzja oraz w. w. opinie organów są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Radziłów w dniach i godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT          

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-05-14

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-05-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-05-17