Ogłoszenie z dnia 2021-04-30 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-04-30
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.04.30

Gk. 6220.6.2021.JC

OBWIESZCZENIE

 Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2021r wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.6.2021.JC o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego, obory  w mieszanym systemie chowu do obsady ok. 59,8 DJP oraz budowa kanału podrusztowego o pojemności 500m3 na gnojowicę i zbiornika na ścieki z udojni
o pojemności 10,0 – 12,0 m3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie 59,8 DJP, na części działki nr 232 we wsi Czerwonki, gm. Radziłów, pow. grajewski, woj. podlaskie”

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Sygn. Nr 4461.17. 2021 z dnia 12.03. 2021r;
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WSTII. 4220.37.2021.MM z dnia 3 marca 2021r;
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI.ZZŚ. 4360.57.2021.BG z dnia 8 marca 2021r
strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3A w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT         

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-04-30

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-05-06

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-05-06