Ogłoszenie z dnia 2021-04-27 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-04-27
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 27.04.2021r.

Gk.6220.8.2021.JC

OBWIESZCZENIE

 

     Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 238), art. 10, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. )

zawiadamiam strony

o zakończeniu postępowania z wniosku Pana Adama Gromadzkiego zam. Karwowo 7, 19 – 213 Radziłów w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarstwa – zakup maszyn rolniczych, zwiększenie wydajności mlecznej krów w gospodarstwie o docelowej obsadzie inwentarza ok. 116 DJP, a także  montaż paneli fotowoltaicznych, przewidziana
do realizacji na terenie obejmującym działkę nr 266 położoną w obrębie geodezyjnym Karwowo, gm. Radziłów

Ponadto informuję, że w toku postępowania ponownie uzyskano stanowiska:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WSTII.4220.67.2021.MM z dnia 2 kwietnia 2021r, 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Pismo Sygn. BI. ZZŚ.1.4360.96.2021.BG z dnia 6 kwietnia 2021r,

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Grajewie NZ.7040.27.2021 z dnia 21 kwietnia 2021r.

W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Urzędu (w godzinach urzędowania).

 

Wójt Gminy       
Krzysztof  Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-04-27

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-04-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-04-27