Ogłoszenie z dnia 2021-04-27 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-04-27
Tytuł Obwieszczenie

              Radziłów  27.04.2021r.

Gk.6220.7.2021.JC

OBWIESZCZENIE

     Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 238), art. 10, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. )

zawiadamiam strony

że na wniosek Pana Krzysztofa Rogowskiego zam. Czachy 19, 19 – 213 Radziłów zostało wszczęte i toczy się  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa- niach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Modernizacja gospodarstwa – zakup maszyn rolniczych, zwiększenie wydajności mlecznej krów i zwiększenie obsady o ok.6,0 DJP w gospodarstwie o docelowej obsadzie ok. 61,7 DJP, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działkę nr 60 położoną w obrębie geodezyjnym Czachy, gm. Radziłów”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust.1 pkt 104a tiret drugi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz.1839) dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt.

Ponadto informuję, że Organ zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie, Pl. Niepodległości 12, 19-200 Grajewo, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, WST ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i ewentualnego zakresu  raportu. W. w. Organy wydały następujące opinie:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WSTII.4220.42.2021.MM z dnia 11 marca 2021r, 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Pismo Sygn. BI. ZZŚ.1.4360.60.2021.BG z dnia 6 kwietnia 2021r,

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie NZ.7040.18.2021 z dnia
17 marca  2021r.

Strony postępowania mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy i składać uwagi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.).

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.

 

WÓJT         

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-04-27

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-04-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-04-27