Ogłoszenie z dnia 2021-04-23 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-04-23
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.04.23

Gk. 6220.11.2020.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 238, ze zm.), art. 10, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o zakończeniu postępowania z wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1823B w Rydzewie-Pieniążek przewidzianego do realizacji na działkach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1823B o nr 29/1; 33; 35; 168; 184/2, na działkach będących drogami gminnymi o nr 52; 138; 141; 155; 184/1, na części działek zajętych pod przebudowę drogi o nr 1; 2; 3; 4; 36/1; 36/2; 37; 38; 46; 47; 48; 49; 50; 53; 54; 55; 56; 57/2; 96; 140; 144; 146; 167; 183; w obrębie nr 0025 - Rydzewo-Pieniążek oraz na części działki zajętej pod rozbudowę drogi o nr 98 położonej w obrębie 0026Rydzewo-Szlacheckie, w jednostce ewidencyjnej Radziłów.

Ponadto informuję, że w toku postępowania zostały uzyskane opinie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Sygn. NZ.4461.32.2021 z dnia 16 kwietnia 2021r,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WST II.4220.80.2021.MM z dnia 13 kwietnia 2021r, 
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI. ZZŚ. 1.4360 109.2021.AN z dnia 12 kwietnia 2021r.

Wymienione wyżej organy wyraziły opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływa- nia na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Urzędu (w godzinach urzędowania).

 

WÓJT         

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-04-23

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-04-23

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-04-23