Ogłoszenie z dnia 2021-04-22 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziłów - Sośnia nr 97/4

Data wydania 2021-04-22
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziłów - Sośnia nr 97/4

WÓJT GMINY RADZIŁÓW OGŁASZA:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziłów, położonej w miejscowości Sośnia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0028 numerem 97/4.

 1. Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:
  1.1 Rodzaj nieruchomości:
  nieruchomość gruntowa niezabudowana.
  1.1 Położenie: obręb ewidencyjny 0028 Sośnia, 19-213 Radziłów
  1.2 Oznaczenie geodezyjne: nieruchomość nr: 97/4 o pow. 1656 m ², użytek gruntowy PSVI
  1.3 Oznaczenie według księgi wieczystej: LM1G/00019943/3
  1.4 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sośnia gmina Radziłów, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr II/9/18 Rady Gminy Radziłów z dnia 6 grudnia 2018 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. pod pozycją  Nr  600 , działka uzyskała przeznaczenie: „ podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; uzupełniające – nieuciążliwe usługi z zakresu obsługi ludności i turystyki, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona”.
  1.6 Cena wywoławcza: 81 303 zł. brutto (słownie : osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzy ) w tym podatek Vat w wysokości 23 %.
  1.7 Termin i miejsce przetargu: 01 czerwca 2021 r. godzina 13:00, Sala konferencyjna znajdująca się w budynku Urzędu Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.
  1.8 Termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie: 9 000 zł na rachunek Urzędu Gminy Radziłów BS Jedwabne /o Radziłów Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040  do dnia 28 maja 2021 r. za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto Urzędu Gminy Radziłów.
  1.9 O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu -  postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
 2. Informacje dodatkowe:
  2.1
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Uczestnicy proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium oraz uzupełnionego formularza zgłoszenia udziału w przetargu ustnym będącego załącznikiem nr 1 do regulaminu oraz wyrażenie zgody na piśmie przez uczestnika przetargu na podanie do wiadomości innych uczestników przetargu jego danych osobowych – imiona i nazwiska.
  2.2 Podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi z aktualnego Rejestru Przedsiębiorców KRS np. informację z CEIDG, wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy, natomiast spółki cywilne także  umowę spółki.
  2.3 W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy.
  2.4 W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, winna ona złożyć oświadczenie, co do zamiaru nabycia nieruchomości (do majątku wspólnego lub majątku osobistego, w przypadku istniejącej rozdzielności majątkowej).
  2.5 Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego współmałżonków, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
     a) stawiennictwo obojga małżonków w dniu przetargu albo
     b) przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art.37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na reprezentowanie jego w przetargu, celem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu na własność do wspólnego majątku współmałżonków. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
  2.6 Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku odrębnego jednego z małżonków, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
     a) wypisu aktu notarialnego, dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
     b) odpisu orzeczenia sądowego, ustanawiającego rozdzielność majątkową,
  2.7 Kopie dokumentów wymienionych  w pkt 2.6  muszą być notarialnie poświadczone.
  2.8 Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2020r. poz. 35 ze zm.).
  2.9 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet  ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
  3.0 Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizatorprzetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  3.1 Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
  3.2 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.
  3.3 Ogłoszenie i regulamin postępowania w przetargu ustnym wraz z załącznikami zamieszczone zostaną  na tablicach ogłoszeń w Siedzibie Urzędu Gminy Radziłów i sołectwa  Sośnia a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radziłowie www.radzilow.pl i bip.ug.radzilow. wrotapodlasia.pl/, na portalu https://www.olx.pl/. Wyciąg z ogłoszenia zamieszczony zostanie w prasie o zasięgu powiatowym - Gazeta Współczesna.
  3.4 Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów (pok. 3a)  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1545, bądź e-mail: cendrowska@gminaradzilow.pl, a  także pod numerem tel. 86 273 71 19.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1698).

WÓJT GMINY RADZIŁÓW
Krzysztof Milewski


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018, str. 2) – (w skrócie „RODO”), informuję, iż:

 1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Radziłów, Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej ze sprzedażą nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, licząc od końca roku, w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną poddane ekspertyzie i przekazane do Archiwum Państwowego.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodane uniemożliwi udział w postępowaniu przetargowym. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
 8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Borowska-Wróbel - Referat gospodarki komunalnej

Data wytworzenia: 2021-04-22

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-04-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-04-22