Ogłoszenie z dnia 2021-04-22 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-04-22
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.04.22

Gk. 6220.3.2021.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2021r wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.3.2021.JC o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą

„Modernizacja gospodarstwa – zakup maszyn rolniczych, zwiększenie obsady bydła o ok. 16,7 DJP w gospodarstwie o docelowej obsadzie inwentarza ok. 43,80 DJP przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działkę nr 399/2 położoną w obrębie geodezyjnym Radziłów, gm. Radziłów”,

Decyzja została wydana po uzyskaniu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WSTII. 4220.49.2021.MM z dnia 9 marca 2021r;          
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI.ZZŚ. 4360.23.2021.BG z dnia 5 lutego 2021r.

W.w. organy wyraziły opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a także stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Sygn. Nr 4461.5.2021 z dnia 5.02. 2021r; zgodnie z którym organ stwierdził bezprzedmiotowość.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT          

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-04-22

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-04-23

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-04-23