Ogłoszenie z dnia 2021-04-14 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Data wydania 2021-04-14
Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów

Radziłów 2021.04.14

Gk.6733.9.2020.JC

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Radziłów

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r, poz. 293 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. )

zawiadamiam,

że w dniu 14 kwietnia 2021r., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, reprezentowanej przez Panią Annę Bagińską Kierownika Referatu Inwestycji została wydana decyzja Wójta Gminy Radziłów Gk.6733.9.2020.JC o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji:

zabudowa usługowa z zakresu kultury i opieki społecznej, której przedmiotem jest przebudowa budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą:

  • utwardzenie części terenu inwestycji;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku świetlicy;
  • rozbiórkę istniejącego zbiornika na ścieki bytowe;
  • budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 6 m3;
  • przebudowę schodów zewnętrznych do budynku świetlicy;
  • docieplenie budynku świetlicy;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 140, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Czerwonki, gm. Radziłów”.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść od niej odwołanie.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia natomiast zgodnie z art. 127a w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji inwestycji. 

 

WÓJT        

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-04-14

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-04-14

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-04-14