Ogłoszenie z dnia 2021-04-08 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-04-08
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.04.08

Gk. 6220.2.2021.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 8 kwietnia 2021r wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.2.2021.JC o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja gospodarstwa –Zmiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę na istniejącym budynku gospodarczym (obora) realizowana na terenie obejmującym część działki nr 212 położonej we wsi Glinki gm. Radziłów  pow. grajewski woj. podlaskie, w gospodarstwie o obsadzie ok. 61,45 DJP”, planowana docelowa obsada  gospodarstwa 70,09 DJP,

Decyzja została wydana po uzyskaniu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WSTII. 4220.49.2021.MM z dnia 9 marca 2021r;          
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI.ZZŚ. 4360.65.2021.BG z dnia 15 marca 2021r.

W. w. organy wyraziły opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT         

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-04-08

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-04-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-04-09