Ogłoszenie z dnia 2021-03-31 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-03-31
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.03.31

Gk. 6220.11.2021.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1823B w Rydzewie-Pieniążek przewidzianego do realizacji na działkach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1823B o nr 29/1; 33; 35; 168; 184/2, na działkach będących drogami gminnymi o nr 52; 138; 141; 155; 184/1, na części działek zajętych pod przebudowę drogi o nr 1; 2; 3; 4; 36/1; 36/2; 37; 38; 46; 47; 48; 49; 50; 53; 54; 55; 56; 57/2; 96; 140; 144; 146; 167; 183; w obrębie nr 0025 - Rydzewo-Pieniążek oraz na części działki zajętej pod rozbudowę drogi o nr 98 położonej w obrębie 0026Rydzewo-Szlacheckie, w jednostce ewidencyjnej Radziłów.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust.1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Ponadto informuję, że na podstawie art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie, Pl. Niepodległości 12, 19-200 Grajewo, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, WST ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu  raportu.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem Inwestora i zgłoszenia swoich uwag w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania, oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.).

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.

 

WÓJT         
Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-31

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-31

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-31