Ogłoszenie z dnia 2021-03-30 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-03-30
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów  30.03.2021r.

Gk.6220.6.2021.JC

OBWIESZCZENIE 

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 238), art. 10, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. )

zawiadamiam strony

o zakończeniu postępowania z wniosku Państwa Marty i Roberta Czerwonka zam. Czerwonki 14, 19 – 213 Radziłów w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego , obory w mieszanym systemie chowu do obsady ok. 59,8 DJP oraz budowa kanału podrusztowego o poj. 500 m3 na gnojowicę  i zbiornika na ścieki z udojni o poj. około 10 – 12 m3przewidzianego do realizacji na części działki nr 232 we wsi Czerwonki gm. Radziłów.

Ponadto informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WSTII.4220.37.2021.MM z dnia 3 marca 2021r, 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Pismo Sygn. BI. ZZŚ.1.4360.57.2021.BG z dnia 8 marca 2021r,

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Grajewie NZ.7040.17.2021 z dnia 12 marca 2021r

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem Inwestora i zgłoszenia swoich uwag.

W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Urzędu (w godzinach urzędowania).

 

Wójt Gminy      

Krzysztof  Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-30

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-30