Ogłoszenie z dnia 2021-03-30 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-03-30
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.03.30

Gk. 6220.9.2020.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 238, ze zm.), art. 10, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o zakończeniu postępowania z wniosku Gminy Radziłów reprezentowanej przez Panią Annę Bagińską - Kierownika Referatu Inwestycji w sprawie zmiany Decyzji Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.15.2020.JC
z dnia 7 grudnia 2020r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104 149 B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B  od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej – wieś Konopki – do krawędzi jezdni  drogi powiatowej  od km 0+000,00 km 2+415,37, gmina Radziłów”.

Ponadto informuję, że w toku postępowania zostały uzyskane opinie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Sygn. NZ.4461.24.2021 z dnia 26 marca 2021r,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WST II.4220.58.2021.MM z dnia 22 marca 2021r, 
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI. ZZŚ. 1.4360 84.2021.AN z dnia 24 marca 2021r.

Wymienione wyżej organy wyraziły opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływa- nia na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Urzędu (w godzinach urzędowania).

WÓJT           

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-30

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-30