Ogłoszenie z dnia 2021-03-29 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-03-29
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów  29 .03.2021r.

Gk.6220.3.2021.JC

OBWIESZCZENIE 

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 238), art. 10, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. )

zawiadamiam strony

o zakończeniu postępowania z wniosku Państwa Heleny i Karola Kuczewskich zam. ul. Karwowska 33, 19 – 213 Radziłów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Modernizacja gospodarstwa – zakup maszyn rolniczych, zwiększenie obsady bydła o ok. 16,7 DJP w gospodarstwie o docelowej obsadzie inwentarza ok. 43,80 DJP przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działkę nr 399/2 położoną w obrębie geodezyjnym Radziłów, gm. Radziłów”.

Ponadto informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża Sygn. WSTII.4220.13.2021.MM z dnia 28 stycznia 2021r, 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Pismo Sygn. BI. ZZŚ.1.4360.23.2021.BG z dnia 5 lutego 2021r,

Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Grajewie NZ.7040.5.2021 z dnia 5 lutego 2021r

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 3 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez w holu wejścia do siedziby Urzędu.

Realizując obowiązki wynikające z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. ) informuję że nastąpi opóźnienie w załatwieniu sprawy. Nowy termin załatwienia sprawy - 20 kwietnia 2021r

Przyczyną sygnalizowanego opóźnienia terminu określonego w art. 35 wspomnianej ustawy jest konieczność zawiadomienia storn o uzupełnieniu materiału dowodowego w sprawie - w związku z udzieleniem wyjaśnień Wnioskodawcy.

 

Wójt Gminy      

Krzysztof  Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-29

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-31

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-31