Ogłoszenie z dnia 2021-03-22 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Data wydania 2021-03-22
Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Radziłów 22. 03. 2021r.

Gk.6733.9.2020.JC

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293.
ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe z wniosku Gminy Radziłów, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: zabudowa usługowa z zakresu kultury i opieki społecznej, której przedmiotem jest przebudowa budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą:

  • utwardzenie części terenu inwestycji;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku świetlicy;
  • rozbiórkę istniejącego zbiornika na ścieki bytowe;
  • budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 6 m3;
  • przebudowę schodów zewnętrznych do budynku świetlicy;
  • docieplenie budynku świetlicy; przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działkę
    o numerze ewidencyjnym 140, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Czerwonki, gm. Radziłów.

W trakcie postępowania zostały uzyskane postanowienia:

- Starosty Grajewskiego Sygn. WG.6123.2.2021 z dnia 19 stycznia 2021r.
- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie Sygn. ZDP.713.14.2021.BS  z dnia 19 stycznia 2021r
- Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku  Sygn. DIT.III.7634.6.2021 z dn. 22 stycznia 2021r
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku  w sprawie zgody na odstępstwo od warunków określonych w § 36 ust. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2019r poz. 1065 z późn. zm.) przy  lokalizacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 6 m3.

 

      Strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zgromadzonych materiałów, przeprowadzonych dowodów, oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w tym pismem w sprawie wycofaniu wniosku inicjującego postępowanie i możliwości złożenia ewentualnego sprzeciwu. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Informuję ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w holu wejścia głównego siedziby Urzędu (w godzinach pracy urzędu).

Wójt Gminy      
Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-22

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-22