Ogłoszenie z dnia 2021-03-12 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-03-12
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.03.12

Gk. 6220.9.2021.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Radziłów reprezentowanej przez Panią Annę Bagińską - Kierownika Referatu Inwestycji w sprawie zmiany Decyzji Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.15.2020.JC z dnia 7 grudnia 2020r
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104 149 B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B  od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej – wieś Konopki – do krawędzi jezdni  drogi powiatowej  od km 0+000,00 km 2+415,37, gmina Radziłów”.

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na terenie obejmującym istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 104 149B oznaczonym ewidencyjnie numerami działek: 4/2 [obręb 200403_2.0033 Wypychy], 65/2, 65/1 [obręb 200403_2.0014 Konopki] i 948 [obręb 200403_2.0024 Radziłów], częściach działek stanowiących istniejący pas drogowy drogi powiatowej nr 1835 B – działki nr 51/1, 2/1 i 4/1 [obręb 200403_2.0033 Wypychy], części istniejących pasów drogowych publicznych dróg gminnych nr 175 537 B – działka nr 67 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 175 536 B – działka nr 59 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 175 540 B – działka nr 118 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 162 507 B – działka nr 101 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 175 538 B – działka nr 83 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 162 837 B – działka nr 21 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 175 535 B – działka nr 10 [obręb 200403_2.0014 Konopki], nr 162 838 B – działka nr 87 [obręb 200403_2.0014 Konopki] i nr 162 917 B – działka nr 949 [obręb 200403_2.0024 Radziłów],  części działek, które zostaną podzielone w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przejęte pod pas drogowy – 2/2, 3, 1, 5/1 [obręb 200403_2.0033 Wypychy], 63, 20, 11, 8, 105/2, 66, 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 84, 86/1,112/1 [obręb 200403_2.0014 Konopki], 692, 691, 690, 689, 655, 654, 653, 652, 651, 1505 i 648 [obręb 200403_2.0024 Radziłów],

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust.1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem Inwestora i zgłoszenia swoich uwag w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Ponadto informuję, że jednocześnie zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie, Pl. Niepodległości 12, 19-200 Grajewo, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, WST ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu  raportu.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania, oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.).

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.

 

WÓJT         

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-12

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-12