Ogłoszenie z dnia 2021-03-09 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-03-09
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.03.09

Gk. 6220.20.2020.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 marca 2021r wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.21.2020.JC o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą

Modernizacja gospodarstwa – usprawnienie wentylacji obory, zakup maszyn rolniczych, zwiększenie obsady o 4 DJP realizowana na działce nr 103/1 w obrębie 0002 Borawskie – Awissa”

Decyzja została wydana po uzyskaniu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża
Sygn. WSTII. 4220.207.2020.MM z dnia 10 grudnia 2020r;   
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn. BI.ZZŚ. 4360.373.2020.BG z dnia 8 lutego 2021r.
W. w. organy wyraziły opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a także stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Sygn. Nr 4461.60.2020 z dnia 18.12. 2020r; zgodnie z którym organ nie uznał zamierzenia za przedsięwzięcie.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT           

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-09

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-10

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-10