Ogłoszenie z dnia 2021-03-09 - Obwieszczenie

Data wydania 2021-03-09
Tytuł Obwieszczenie

Radziłów 2021.03.09

Gk. 6220.21.2020.JC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2021r wydana została Decyzja Wójta Gminy Radziłów Sygn. Gk.6220.21.2020.JC o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą

„Modernizacja gospodarstwa – zakup maszyn rolniczych, zwiększenie obsady bydła o ok. 4,75 DJP  na działce nr 52/2 we wsi Karwowo, gm. Radziłów, powiat grajewski, woj. podlaskie, w gospodarstwie o docelowej obsadzie ok. 54,1 DJP” w którym prowadzony jest chów i hodowla bydła o obsadzie 54,1 DJP

Decyzja została wydana po uzyskaniu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomża  Sygn. WSTII.4220.212.2020.MM z dnia 14 grudnia 2020r),
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Sygn.
BI.ZZŚ.1.4360.377.2020.BG z dnia 19 stycznia 2021r. W. w. organy wyraziły opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a także stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Sygn. NZ.4461.4.2021 z dnia 3 lutego 2021r; zgodnie z którym organ nie uznał zamierzenia za przedsięwzięcie.

Z treścią decyzji oraz materiałem dowodowym w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3a od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 1545.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.

WÓJT          

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-09

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-10