Ogłoszenie z dnia 2021-03-08 - Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Data wydania 2021-03-08
Tytuł Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Radziłów 2021.03.08

Gk.6733.9.2020.JC

OBWIESZCZENIE
o niezałatwieniu sprawy w terminie

Realizując obowiązki wynikające z art. 36  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

zawiadamiam

że nastąpi opóźnienie w załatwieniu sprawy w przedmiocie „zabudowa usługowa z zakresu kultury i opieki społecznej, której przedmiotem jest przebudowa budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą:

  • utwardzenie części terenu inwestycji;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku świetlicy;
  • rozbiórkę istniejącego zbiornika na ścieki bytowe;
  • budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 6 m3;
  • przebudowę schodów zewnętrznych do budynku świetlicy;
  • docieplenie budynku świetlicy;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 140, położonym w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Czerwonki, gm. Radziłów”.

 Przyczyną sygnalizowanego opóźnienia terminu określonego w art. 35 wspomnianej ustawy jest konieczność uzyskania stanowiska Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o poj. 6 m3  w odległości mniejszej niż wymagane przepisami ( co najmniej 2,5 m  od granicy działki nr 104, 138, 141).

Zgodnie z art. 37 § 1 cytowanej na wstępie ustawy stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie, lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne
do załatwienia sprawy.

Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednic- twem organu prowadzącego postępowanie.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 30 kwietnia 2021r.

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania, informuje się o możliwości zapoznania z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w godz. 730 do 1545 pokój nr 3a.

 

W Ó J T             

KRZYSZTOF  MILEWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2021-03-08

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2021-03-10

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2021-03-10